Postmodern Bir Hukuk Anlayışında Yapıbozum ve Differance’ı Bir İmkân Olarak Okumak

Author:

Year-Number: 2023-13:1
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-03 09:13:26.0
Language : Türkçe
Konu : Philosophy of language and philosophy of law
Number of pages: 182-201
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dilin dolayımından geçen hukuk, tüm spekülatif doğasına karşın, temelde adalet idesine ulaşmada bir yolda olma hali olarak düşünülebilir. Bu yolda olma halinde, postmodern hukuk anlayışları, sabit anlamlara/kavramlara sahip kategorilerle iş gören, soyut ve genel olan modern hukuk anlayışları kapsamında adalet idesine ulaşmanın imkânsız olduğunu düşünürler. Dolayısıyla bu yolda onların öncelikli amacı, adaleti soyut kurallardan sıyırmak ve onu kurallara dirençli bir hale getirmek üzere devreye sokmaktır. Postmodern hukuk anlayışları genelde bunu gerçekleştirmek üzere, dilsel bir işlem olan yapıbozuma yönelirler ve söz konusu hukuki normlara/kategorilere özgü olan kavramsal/anlamsal karşıtlıkları ortaya koymayı amaçlarlar. Bunun temel amacı, bu karşıtlıklardan sadece bir anlamın keyfi olarak merkeze alındığını gösterebilmektir. Yapıbozumla yakından ilişkili olan différance ise, dilsel oyunu mümkün kılan bir zemin olarak, dilin anlamı erteleyen yapısına işaret eden bir kavramdır. Différance’ın sahip olduğu hem anlamsal ayrıma, aynı olmamaya, farka karşılık gelen anlamlarının, hem de anlamsal gecikmeye, ertelemeye, yedeklemeye karşılık gelen anlamlarının yakalanabileceği tek yer bağlamsallıktır. Çalışmamız, postmodernizmde karşımıza çıkan bu iki anahtar kavramı açık kıldıktan sonra, hukuku onlarla birlikte düşünmeyi ve böylece postmodern olarak kabul edilebilecek olan bir hukuk anlayışı içinde onların adalet idesine ulaşmada sundukları ve sunabilecekleri imkânları ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Law, passing the mediation of language, can be thought as the state of being on the way to reach the idea of justice in main, despite its whole speculative nature.  In this state of being on the way, the postmodern senses of law regard it impossible to reach the idea of justice within the concept of abstract and general modern law senses which work with categories having stable meanings /concepts.  Therefore, their primary purpose in this way is to separate law from abstract rules and to put it into operation in an attempt to make it resistant to rules.   The senses of postmodern law generally tend to deconstruction, a lingual operation, in order to achieve this and aim to reveal conceptual / semantic contradictions which are specific to judicial norms/ categories under discussion. The main purpose of this is to show that only one meaning of these contradictions is arbitrarily taken to the center. Différance, closely related to deconstruction, is a concept pointing to language’s structure to postpone the meaning as a ground making the lingual play.  Contextuality is the only place to catch both the meanings referring to semantic differentiation, not being identical, and difference of différance and the meanings referring to semantic retardation, postponement and backup.  Our study, after opening these two concepts confronting us in postmodernism, aim to regard the law together with them and to reveal the opportunities that they present and will present in achieving the idea of justice within the sense of law to be accepted as postmodern.

Keywords