İbn Haldun'da Siyasal Gücün Kullanılmasında 'Asabiyet'in Önemi

Author:

Year-Number: 2018-8:2
Number of pages: 619-639
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın konusu, İbni Haldun’da siyasal gücün kullanılmasında "asabiyet"in önemidir. İnsan varlığı için içtimai hayat zorunludur. Bu da onların örgütlenmelerini ve devlet kurmalarını gerekli kılar. Örgütlenmek, toplu hedeflere ulaşmak amacıyla bireylerin oluşturduğu siyasal kurumdur. Devlet, sınırları belli bir toprak üzerinde örgütlenmiş bir halkın siyasal statüsüdür. İbni Haldun devletin iki temele dayandığını düşünür. Bunlardan biri, asabiyettir. İkincisi ise, devletin her türlü giderini karşılayabilmek için ihtiyaç duyulan paradır. Asabiyet, uyrukların kendi yurtlarını yabancıların saldırılarından korumaları, istilacıları püskürtmeleri ve topraklarını genişletmeleri için sahip oldukları birlikteliktir. Devleti kurmak ve yönetmek için gerekli olan siyasal gücün temelini asabiyet oluşturur. İbni Haldun’a göre güçlü bir asabiyete sahip olmak için, şeceresi güçlü bir asalete sahip olmak gerekir. Dolayısıyla, devlet kurucusu olmak, hükümdar olmak, kişinin kendi soy birliğini korumasını ve sürdürmesini zaruri kılmaktadır. Çünkü asabiyetin bozulması, devlet ve hükümdarlık için gerekli olan siyasal gücün ortadan kalkması demektir.

Keywords

Abstract

The importance of “asabiyya” in the use of political power in Ibn Khaldun. Social life is necessary for human existence. This makes it necessary to their organization and establish the state. To organize, it is a political institution created by individuals to reach collective goals. The state is the political status of a people whose borders are organized on a certain territory. Ibni Khaldun thinks that the state is based on two bases. One of them is “asabiyya”. Secondly, the state is the money needed to pay all expenses. “Asabiyya” is the unity that nations have to protect their homeland from the attacks of strangers, to invade the invaders and to expand their territory. It builds the foundation of the political power necessary to establish and govern the state. According to Ibn Khaldun, it is necessary to be noble to have a strong “asabiyya”. Therefore, state founder, to become ruler to be, the person makes it essential to preserve and maintain the unity of their lineage. Because the "asabiyya" deterioration means that the political power necessary for the state and the ruling is to demolition.

Keywords