Fenomenoloji ve Pragmatizm: Antropolojik Kültürün Felsefi Kavramsallaştırması Üzerine

Author :  

Year-Number: 2024-14:1
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-29 13:29:20.0
Language : İngilizce
Konu : Felsefe
Number of pages: 257-274
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yirminci yüzyıl felsefi düşüncesinde yaşam dünyası nosyonu öznenin dünya içinde bulunuşunu ifade eden ontolojik bir kavram olarak sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu nosyon, öznenin dünya ile ilişkisinin tüm öğelerini ve bu ilişkinin tüm tarzlarını temsil eden ve aynı zamanda da bu ilişkinin zeminini oluşturan çok boyutlu ve çok anlamlı bir kavram olarak sunulmaktadır. Bu açıdan, yaşam alanı nosyonunu öznenin etkileşimsel deneyimi ile özdeşleştiren fenomenolojik ve pragmatist bakış açıları özellikle öne çıkan yaklaşımlardır. Öte yandan, her iki geleneğin, özellikle John Dewey ve Merleau-Ponty’nin, yaklaşımlarında ortak olan ve etkileşimsel deneyim nosyonu temelinde öne çıkan kavram ise antropolojik kültür kavramıdır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, bir yanda antropolojik kültür kavramınının felsefi temellerini analiz etmek, diğer yandan pragmatist ve fenomenolojik geleneklerin bu kavramı ontolojik zeminde nasıl sunduklarını karşılaştırarak değerlendirmektir.

Keywords

Abstract

In the philosophical thought of twentieth century, the notion of world of life frequently confronts as an ontological concept that expresses the existence of the subject in the world. This notion is presented as a multi dimensional and multiple meaning concept, which represents all elements of the relationship between the subject and the world, all modes of this relationship and it also constitutes the ground of this relationship. In this sense, the phenomenological and pragmatist perspectives, that identify this notion with the interactional experience of the subject, become especially prominent. On the other hand, the concept of anthropological culture is a common concept and comes in sight based on the notion of experience in the views of both philosophical traditions, especially John Dewey’s and Merleau-Ponty’s. In this context, the aim of this study is on the one hand to analyze the philosophical basis of the concept of anthropological culture and on the other hand to evaluate and compare the presentation of this concept on the ontological ground by pragmatist and phenomenological traditions.  

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics