Karl Jaspers’in İletişim Biçimlerini Sosyal Medyada Aramak

Author :  

Year-Number: 2024-14:1
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-23 15:52:23.0
Language : Türkçe
Konu : İletişim Çalışmaları
Number of pages: 207-230
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Jaspers’e göre insanın kendisi olması, diğer kendi olanlarla iletişimi ile meydana gelmektedir. Günümüzde iletişimin gerçekleştiği bir alan olan sosyal medya uygulamalarında insanın diğerleriyle olan iletişimi önem taşımaktadır. Bireyler sosyal medyada zamanla çevrimiçi yalnızlık, travma, özgürlük gibi varoluşsal sorunlar yaşamaya başlamakta ve sosyal medya aslında varoluşsal medya haline dönüşmektedir. Bu çalışmada, Jaspers’in iletişim biçimlerinin günümüzde yaşanan dijitalleşme sürecinde karşılığı aranmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden alan araştırması yöntemi ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin kullanıldığı çalışmanın evrenini Erzurum’da yaşayan ve sosyal medya kullanan 18-65 yaş arası bireyler oluşturmaktadır. Amaçlı örneklem yöntemiyle X, Y, Z kuşaklarından eşit sayıda kadın ve erkek olacak şekilde 30 kişi belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre X kuşağının sosyal medyadaki iletişiminde var olmanın iletişimi ve tinin iletişimi biçimlerine kısmen rastlanırken, genel bilincin iletişimi ve varoluşsal iletişim biçimlerine rastlanmamıştır. Y kuşağının sosyal medyada iletişim kurma pratiklerinde tüm iletişim biçimleri kısmen mevcuttur. Z kuşağının sosyal medyada iletişim kurma pratikleri var olmanın iletişimini destekler niteliktedir.

Keywords

Abstract

According to Jaspers, being yourself comes about through communication with other-selves. Today, communication with others is essential in social media applications, which is an area where communication takes place. Individuals start to experience existential problems such as online loneliness, trauma, and freedom in social media over time, and social media turns into existential media. In this study, the equivalent of Jaspers' forms of communication has been sought in today's digitalization process. The study population, in which the field research method and semi-structured interview technique, one of the qualitative research methods, was used, consisted of individuals between the ages of 18-65 living in Erzurum and using social media. With the purposive sampling method, 30 people from generations X, Y, and Z were selected with equal numbers of men and women. According to the study's findings, while the communication of existence and the communication of spirit were partially encountered in Generation X's communication on social media, the communication of general consciousness and existential communication were not met. All forms of communication are present in Generation Y's communication practices on social media. Generation Z's communication practices on social media support the communication of existence.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics