İbn Bâcce ve İbn Tufeyl’de Tevahhüd-Hikmet İlişkisi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Denemesi

Author:

Year-Number: 2021-11:4
Number of pages: 1679-1723
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İslam felsefe geleneğinin üzerinde önemle durduğu temel problemlerden biri, insanı nihai hedefi olan en yüce mutluluğa götüren en doğru yönteminin bulunmasıdır. Endülüs düşüncesinin başlıca temsilcilerinden olan İbn Bâcce ve İbn Tufeyl felsefi sistemlerini bu hedefi gerçekleştirmeye yönelik olarak kurmuşlardır. Bu çalışmada her iki filozofun felsefi sistemlerinin, söylem ve kavramsal çerçeve açısından bazı küçük farklılıklar taşısa da özünde, insanı “marifetullah”a veya “Faal Akılla ittisal”e götüren bilimsel içerek ve yöntem açısından önemli benzerlikler gösterdiği tespit edilmiştir. Bu çerçevede İbn Bacce’nin “mütevahhid” ve İbn Tufeyl’in “Hayy Bin Yakzan” karakterinin dönemin bilim ve felsefe teorilerini kullanarak en basit bilgi düzeyinden felsefi ve mistik aydınlanmanın en yüksek seviyesine ulaşma yöntemleri karşılıklı olarak ele alınmış ve bu anlamda İbn Bâcce’nin İbn Tufeyl’i zannedilenin daha ötesinde etkilediği ispatlanmaya çalışılmıştır. Böylece, insanın kendi kemalini gerçekleştirmesi yolundaki biyolojik, psikolojik, ahlaki ve metafizik düzeyde birbiri üzerine inşa edilen gelişim aşamalarının her iki filozof tarafından din-felsefe ve fert-toplum ilişkisi çerçevesinde nasıl değerlendirildiği gösterilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

One of the main concerns of Islamic philosophy is an emphasis on finding the most accurate method to lead people to their ultimate goal: the highest level of happiness. Ibn Bajjah and Ibn Tufayl—the prominent representatives of Andalusian Thought—established their philosophical systems in an attempt to realize this goal. In the following study, it has been determined that although the philosophies of both philosophers have some minor differences in terms of discourse and conceptual framework, they demonstrate significant similarities in terms of scientific content and method toward leading human beings to “ma’rifat Allah” or "Conjunction with Active Intellect". In this context, the methods of reaching the heights of philosophical and mystical enlightenment from the levels of simple knowledge to the highest levels of enlightenment, which draws on the science and philosophical theories of the period of Ibn Bajjah's "mutawahhid" and Ibn Tufayl's "Hayy Bin Yakzan" character, is of primary focus in the discussion. In this sense, an attempt has been made to demonstrate that Ibn Bajjah influenced Ibn Tufayl beyond what is supposed. Thus, it hopes to show how the developmental stages of the human being, which are built on the other at the biological, psychological, moral and metaphysical levels, are evaluated within the framework of religion-philosophy and individual-society relations by both philosophers.

Keywords