Converting a ‘Word Bird’ into a ‘Spirit Bird’ in Yunus Emre: Understanding Yunus Emre's ‘There Shall Be a Word’ in the Sense of Austin’s ‘Speech-Act’ Theory

Author :  

Year-Number: 2022-12:1
Language : null
Konu : Dil Felsefesi
Number of pages: 181-196
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Söz edimleri kuramı, dilsel ifadelerin edimsel/fiili kapasitesini öne çıkartmakla anlam teorilerine alternatif bir yaklaşımı temsil etmektedir. Çağdaş felsefede analitikçi gelenek içerisindeki anlamı olgularla sınırlandıran yaklaşıma alternatif oluşturacak şekilde sözün edimselliğini vurgulayan söz edimleri şeklinde ifade edilen bir kuram oluşturmuş olan John Langshaw Austin, ortaya koyduğu özgün yaklaşımıyla hukuktan metafiziğe çeşitli disiplinlerde özgün yorumların gelişmesine katkıda bulunmuştur. Türk dilinin önemli ismi olan Yunus Emre, dili sade fakat etkili bir şekilde kullanan bir düşünürdür. Yunus, kimi dizelerinde sözün edimselliğine özel vurgu yapmaktadır. Mevcut çalışma, Austin’in söz edimleri kuramından hareketle Yunus Emre’nin kimi dizelerine yönelmektedir. Çalışma söz edimleri gibi çağdaş bir kuramın Yunus’un düşünce dünyasının anlaşılmasında dinamik bir açılım sağlayacağı varsayımını hareket noktası olarak kabul etmektedir. Söz konusu alternatif kuramlardan birisi olan söz edimleri kuramı, dilsel ifadelerin edimsel/fiili kapasitesini öne çıkartmakla anlam teorilerine alternatif bir yaklaşımı temsil etmektedir. Çağdaş felsefede analitikçi gelenek içerisindeki anlamı olgularla sınırlandıran yaklaşıma alternatif oluşturacak şekilde sözün edimselliğini vurgulayan söz edimleri şeklinde ifade edilen bir kuram oluşturmuş olan John Langshaw Austin, ortaya koyduğu özgün yaklaşımıyla hukuktan metafiziğe çeşitli disiplinlerde özgün yorumların gelişmesine katkıda bulunmuştur. Türk dilinin önemli ismi olan Yunus Emre, dili sade fakat etkili bir şekilde kullanan bir düşünürdür. Yunus, kimi dizelerinde sözün edimselliğine özel vurgu yapmaktadır. Mevcut çalışma, Austin’in söz edimleri kuramından hareketle Yunus Emre’nin kimi dizelerine yönelmektedir. Çalışma söz edimleri gibi çağdaş bir kuramın Yunus’un düşünce dünyasının anlaşılmasında dinamik bir açılım sağlayacağı varsayımını hareket noktası olarak kabul etmektedir.

Keywords

Abstract

The speech-act theory, represents an alternative approach to semantic theories by emphasizing the performative/actual capacity of linguistic expressions. Emphasizing actuality of speech as an alternative to the approach that limits the meaning to facts in the analytic tradition in contemporary philosophy, John Langshaw Austin, who created a theory expressed in the form of speech-act, has contributed to the development of original interpretations in various disciplines from law to metaphysics, with his originative approach. However, as a competent representative of the Turkish language, Yunus Emre is a thinker who uses the language plainly but effectively. Yunus puts particular emphasis on the actuality of the word in some of his verses. The current study focuses on some of Yunus Emre’s lines regarding Austin’s speech-act theory. Therefore, our study considers the assumption that a contemporary theory such as speech-act will offer a dynamic insight into the understanding of Yunus’s world of thought as a starting point.

Keywords


 • Altınörs, A. (2001). Anlam Doğrulama ve Edimsellik (1. bs). Alfa Basım Yayın.

 • Aristotle. (2002). Yorum Üzerine (S. Babür, Çev.). İmge Kitabevi.

 • Austin, J. L. (1962). How to Do Things with Words. Clarendon Press.

 • Berdini, F., & Bianchi, C. (t.y.). Austin, John Langshaw. Içinde Encyclopedia of Phi- losophy / https://iep.utm.edu/austin/. https://iep.utm.edu/austin/. Geliş tarihi 13 Ocak 2022, gönderen https://iep.utm.edu/austin/

 • Büyüktuncay, M. (2014). Söz Edi̇mleri̇ Kurami ve Edebi ̇yat: Anlam, Bağlam ve Yi̇nelenebi̇li̇rli̇k. International Journal of Language Academy, 2(2), 93-93. https://doi.org/10.18033/ijla.66

 • Çelebi ̇, V. (2014). Gündelik Dil Felsefesi ve Austin’in Söz Edimleri Kuramı. Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 4(1), 73-89. https://doi.org/10.18491/bijop.43006

 • Duignan, B. (2009). Speech Act Theory. Içinde Https://www.britannica.com/to- pic/speech-act-theory. https://www.britannica.com/topic/speech-act-theory

 • Green, M. (2007). Speech Acts. https://plato.stanford.edu/entries/speech-acts/#Aca. https://plato.stanford.edu/entries/speech-acts/#Aca

 • Habermas, J. (2001). İletişimsel Eylem Kuramı (M. Tüzel, Çev.). Kabalcı Yayınevi.

 • Köprülü, M. F. (1976). Türk Edebiyatında Ilk Mutasavvıflar (3. bs). Diyanet İşleri Başkanlığı.

 • Magee, B. (2004). Dil Felsefesi, John Searle ile Söyleşi. İçinde Yeni Düşün Adamları, Çağdaş Felsefeyi Yaratanlardan Kimileriyle Söyleyişler. Bilgi Üniversitesi Yayınları.

 • Özcan, Z. (2016). Dil Felsefesi II, (Gündelik Dil Paradigması). Sentez.

 • Özcan, Z. (2020). Dil Felsefesi IV (Austin’de Eylemsel Paradigma). Sentez.

 • Ricoeur, P. (2000). Söz Edinimleri Kuramı ve Etik (A. Altınörs, Çev.). Asa Kitabevi.

 • Rossi, J.-G. (2001). Analitik Felsefe (A. Altınörs, Çev.; 1. bsk). Paradigma.

 • Searle, J. R. (F). (1969). Speech Acts an Essay in the Philosophy of Language. Cambridge at the University Press.

 • Yunus Emre. (2012). Dîvân-ı ilâhiyât (M. Tatcı, Çev.; 1. bs). Kapı Yayınları. Öz: Söz edimleri kuramı, dilsel ifadelerin edimsel/fiili kapasitesini öne çıkartmakla anlam teorilerine alternatif bir yaklaşımı temsil etmektedir. Çağdaş felsefede analitikçi gelenek içerisindeki anlamı olgularla sınırlandıran yaklaşıma alternatif oluşturacak şekilde sözün edimselliğini vurgulayan söz edimleri şeklinde ifade edilen bir kuram oluşturmuş olan John Langshaw Austin, ortaya koyduğu özgün yaklaşımıyla hukuktan metafiziğe çeşitli disiplinlerde özgün yorumların gelişmesine katkıda bulunmuştur. Türk dilinin önemli ismi olan Yunus Emre, dili sade fakat etkili bir şekilde kullanan bir düşünürdür. Yunus, kimi dizelerinde sözün edimselliğine özel vurgu yapmaktadır. Mevcut çalışma, Austin’in söz edimleri kuramından hareketle Yunus Emre’nin kimi dizelerine yönelmektedir. Çalışma söz edimleri gibi çağdaş bir kuramın Yunus’un düşünce dünyasının anlaşılmasında dinamik bir açılım sağlayacağı varsayımını hareket noktası olarak kabul etmektedir. Anahtar Kelimeler: Söz edimleri kuramı, Yunus Emre, John Langshaw Austin, dil felsefesi.

                                                                                                    
 • Article Statistics