Genel Bilim Felsefesi Üzerine Yazılmış Türkçe Kitapların Tema Analizi

Author :  

Year-Number: 2021-11:4
Language : null
Konu : Bilim Felsefesi
Number of pages: 1769-1799
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Genel Bilim Felsefesi üzerine yazılmış Türkçe telif ve tercüme kitapları analiz etmek ve Genel Bilim Felsefesine ait konuların ilgili kitaplar içindeki yerini betimlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemleri içinde yer alan durum çalışmasına göre desenlenmiştir. Veriler doküman incelemesi yoluyla 13 telif ve 10 tercüme olmak üzere 23 kitaptan toplanmıştır. Veri analizi, tema analizi bağlamında MAXQDA bilgisayar programı aracılığıyla yapılmış ve betimsel bir çalışma ortaya konulmuştur. Bulgular sıklık, yüzde ve yoğunlukları belirten tablolar haline getirilerek sunulmuştur. Elde edilen en temel bulguya göre ilgili kitapların en fazla Bilim Felsefecileri üzerinden Genel Bilim Felsefesine odaklandığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

This study aims to analyze the Turkish original and translation books on General Philosophy of Science and to represent the circumstance of the themes of General Philosophy of Science in the related books. The research has been designed by the case study included in qualitative research methods. Data have been collected via 23 books, which are 13 original and 10 translation books by making document analysis. The data analysis has been carried out by the MAXQDA computer program in the context of thematic analysis and a descriptive study has been presented. Findings have been shown in tables indicative frequency, percentage and intensities. According to the basic finding, it has been seen that the books mostly focused on General Philosophy of Science through Philosophers of Science.

Keywords


 • Bertrand, A. (2020). Bilim Felsefesi ve Ahlak Felsefesinin İlkeleri. (Çev. E. Demir) Konya: Çizgi Kitapevi.

 • Brown, J. R. (2020) Bilim Felsefesi. ( Çev. D. Kadıoğlu, E. Demir, G. Salman, & vd.) Ankara: Fol.

 • Britannica (2021), The Editors of Encyclopaedia. Philosophy. https://www.britannica.com/topic/philosophy adresinden alındı

 • Britannica (2021), The Editors of Encyclopaedia. Science. https://www.britannica.com/science/science/additional-info#history

 • Chalmers, A. (1994). Bilim Dedikleri: Bilimin Doğası, Statüsü ve Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme. (Çev. H. Arslan) Ankara: Vadi Yayınları.

 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma Deseni: Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları. (Çev. S. B. Demir) Ankara: Eğiten Kitap.

 • Creswell, J. W. (2019). Nitel Araştırmacılar İçin 30 Temel Beceri. (Çev. H. Özcan) Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Çevik, A. D. (2020). Bilim Felsefesi Bilim Pratiğinden Ne Öğrenebilir? Kilikya Felsefe Dergisi (2), 110-132.

 • Çüçen, A. (2017). Bilim Felsefesine Giriş. İstanbul: Sentez Yayıncılık.

 • Demir, Ö. (1992). Bilim Felsefesi. İstanbul: Ağaç Yayıncılık.

 • Erdem, A. R. (2021). Analitik Bilim Felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Ferry, L. (2011). A Brief History of Tought: A Philosophical Guide to Living. (Çev. T. Cuffe) Harper Perennial.

 • Frank, P. (2017). Bilim Felsefesi. (Çev. D. Kadıoğlu) İstanbul: Say Yayınları.

 • Gillies, D. (2018). Yirminci Yüzyılda Bilim Felsefesi. (Çev. M. Tuncel) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

 • Güzel, C. (2014). Bilim Felsefesi. Ankara: BilgeSu.

 • Hart-Davis, A. (2018). Bilim Kitabı. (Çev. A. F. Yıldırım) İstanbul: Alfa Yayınları.

 • Henry, J. (2011). Bilim Devrimi ve Modern Bilimin Kökenleri. (Çev. S. Değirmenci) İstanbul: Küre Yayınları.

 • Iliffe, R. (2016). Bilim Tarihi. (Çev. S. Beşkardeşler, & vd.) İstanbul: Lotus Yayınları.

 • Kolektif. (1993). Bilim Felsefesi. İstanbul: Seha Neşriyat.

 • Kütük, S. (2005). Bilim Felsefesi. İstanbul: Açılım Kitap.

 • Lambert, K., & Gordon, B. (2017). Bilim Felsefesin Giriş. (Çev. H. G. Topdemir, & E. Tağman) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

 • Lecourt, D. (2013). Bilim Felsefesi. (Çev. I. Ergüden) Ankara: Dost Kitabevi.

 • Lewens, T. (2019). Bilimin Anlamı. (Çev. K. Kaynar, Çev.) İstanbul: İletişim

 • Lindberg, D. (2007). The Beginnings of Western Science. Chicago: The University of Chicago Press .

 • Losee, J. (2008). Bilim Felsefesine Tarihsel Bir Giriş. (Çev. E. Böke, Çev) Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

 • Moses, J., & Knutsen, T. (2020). Bilmenin Yolları. (Çev. K. İlbaşı, & E. B. Ersöz)

 • Özcan, C. İ. (2020). Bilim Felsefesi. İstanbul: Say Yayınları.

 • Özlem, D. (2016). Bilim Felsefesi. İstanbul: Notos Kitap.

 • Reichenbach, H. (1968). The Rise of Scientific Philosophy. California: University of California Press.

 • Sankey, H. (2021). General Philosophy of Science. https://philpapers.org/browse/general-philosophy-of-science adresinden alındı

 • Somuncuoğlu, S. Ö. (2019). Bilimsel Yöntem Tartışmaları Bağlamında Bilim Felsefesi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

 • Sönmez, V. (2019). Bilim Felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • University of California Museum of Paleontology. (2021). The Philosophy of Science. https://undsci.berkeley.edu/article/philosophy adresinden alındı

 • University of California Museum of Paleontology. (2021). What is science? https://undsci.berkeley.edu/lessons/pdfs/what_is_science.pdf adresinden

 • Ülken, H. Z. (1983). Bilim Felsefesi. İstanbul: Ülken Yayınları.

 • Yıldırım, C. (2020). Bilim Felsefesi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

 • Yüksel, Y., & Uçar, S. (Dü). (2021). Bilim Felsefesi Yazıları-I. İstanbul: Akademi Titiz Yayınları. Öz: Bu çalışmanın amacı, Genel Bilim Felsefesi üzerine yazılmış Türkçe telif ve tercüme kitapları analiz etmek ve Genel Bilim Felsefesine ait konuların ilgili kitaplar içindeki yerini betimlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemleri içinde yer alan durum çalışmasına göre desenlenmiştir. Veriler doküman incelemesi yoluyla 13 telif ve 10 tercüme olmak üzere 23 kitaptan toplanmıştır. Veri analizi, tema analizi bağlamında MAXQDA bilgisayar programı aracılığıyla yapılmış ve betimsel bir çalışma ortaya konulmuştur. Bulgular sıklık, yüzde ve yoğunlukları belirten tablolar haline getirilerek sunulmuştur. Elde edilen en temel bulguya göre ilgili kitapların en fazla Bilim Felsefecileri üzerinden Genel Bilim Felsefesine odaklandığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Genel bilim felsefesi, bilim, felsefe, bilim felsefecileri, nitel veri analizi.

                                                                                                    
 • Article Statistics