Genel Bilim Felsefesi Üzerine Yazılmış Türkçe Kitapların Tema Analizi

Author:

Year-Number: 2021-11:4
Number of pages: 1769-1799
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Genel Bilim Felsefesi üzerine yazılmış Türkçe telif ve tercüme kitapları analiz etmek ve Genel Bilim Felsefesine ait konuların ilgili kitaplar içindeki yerini betimlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemleri içinde yer alan durum çalışmasına göre desenlenmiştir. Veriler doküman incelemesi yoluyla 13 telif ve 10 tercüme olmak üzere 23 kitaptan toplanmıştır. Veri analizi, tema analizi bağlamında MAXQDA bilgisayar programı aracılığıyla yapılmış ve betimsel bir çalışma ortaya konulmuştur. Bulgular sıklık, yüzde ve yoğunlukları belirten tablolar haline getirilerek sunulmuştur. Elde edilen en temel bulguya göre ilgili kitapların en fazla Bilim Felsefecileri üzerinden Genel Bilim Felsefesine odaklandığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

This study aims to analyze the Turkish original and translation books on General Philosophy of Science and to represent the circumstance of the themes of General Philosophy of Science in the related books. The research has been designed by the case study included in qualitative research methods. Data have been collected via 23 books, which are 13 original and 10 translation books by making document analysis. The data analysis has been carried out by the MAXQDA computer program in the context of thematic analysis and a descriptive study has been presented. Findings have been shown in tables indicative frequency, percentage and intensities. According to the basic finding, it has been seen that the books mostly focused on General Philosophy of Science through Philosophers of Science.

Keywords