Çağdaş Analitik Epistemolojiye (veya Gettierolojiye) Metodolojik Bir Eleştiri: Poppercı Yaklaşım

Author:

Year-Number: 2021-11:4
Number of pages: 1409-1443
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Analitik epistemolojinin merkezi bir sorunu haline gelen “Gettier sorunu” sadece epistemolojik bir sorun olmakla kalmamıştır. Bu sorun sıklıkla bir "kavram analizi" sorunu olarak formüle edildiğinden önemli bir metafelsefi soruna da dönüşmüştür. Böylece bugün çağdaş analitik felsefe, Gettier sorunu bağlamında biri epistemoloji içi bir kriz, diğeri metodolojik temellendirme krizi ve bir diğeri analitik felsefenin kimliği krizi olmak üzere üç kriz veya tartışma konusuna tanıklık etmektedir. Bu çalışmada söz konusu tartışmalara dair iki görüş savunulmaktadır. Birincisi yaygın kanaatin aksine Gettier sorunu bir kavram analizi sorunu değildir. Bu yaygın kanaat analitik felsefenin gelişimini doğru yorumlayamamaktan doğan bir yanılgıdır. İkincisi Gettier sorununa kaynaklık eden yöntem, içinde “bilir”, “bilgi”, “inanç” ve ilgili terimleri içeren önermelerin dilbilimsel analize tabi tutulmasını teklif eden gündelik dil felsefesi yaklaşımının sürdürülmesinden başka bir şey değildir. Ancak, Karl Popper'ın da uzun zaman önce uyardığı gibi, gündelik dil felsefesi yaklaşımını epistemolojik sorunlara uygulamadaki temel sıkıntı, epistemolojinin ana konusundan bir sapmaya yol açmasıdır.

Keywords

Abstract

The "Gettier problem", which has become a central problem of analytic epistemology, is not only epistemological. Since it is often formulated as a "conceptual analysis problem”, it has also turned into a significant metaphilosophical problem. Thus, today, in the context of the Gettier problem, contemporary analytic philosophy is witnessing three crises or issues of debate: one is a crisis within epistemology, the other is the crisis of methodological justification, and the other is the crisis of the identity of analytical philosophy. In this study, two views are defended regarding these debates. First, contrary to widespread assumption, the Gettier problem is not a "conceptual analysis problem”. This widespread assumption is a mistake caused by not interpreting the development of analytic philosophy correctly. Secondly, the method that originates the Gettier problem is nothing but the continuation of the ordinary language philosophy approach, which proposes that propositions containing "knows", "knowledge", "belief" and related words be subjected to linguistic analysis. However, just as Karl Popper warned long ago, the main difficulty in applying the ordinary language philosophy approach to epistemological problems is that it leads to a deviation from the main topic of epistemology.

Keywords