Matematik Felsefesi Bakımından Matematik Nesnelerin Modellenmesi Üzerine

Author :  

Year-Number: 2021-11:3
Language : null
Konu : Matematik Felsefesi
Number of pages: 1143-1155
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Matematik nesnelerin beş duyuya kapalı ve zihinsel varlıklar olduğu matematik felsefecilerinin çoğunluğu tarafından ortak kabul görmektedir. Ancak duyulara kapalı ve zihinsel bir varlık olan matematiksel bilginin duyulur dünyada bu denli etkili oluşu da yine düşünce tarihi boyunca tartışılmıştır. Bu çalışmada, duyulur cisim dünyasının nesnelerinin soyut matematik nesneleri açıklamak için nasıl model olarak kullanıldığı incelenecektir. Bu modellemeyi anlaşılır kılmak için bazı filozofların görüşlerinden faydalanılarak matematiksel nesneler olan sayı ve geometrik cisim kavramları üzerinden zihinsel ve duyulur olmanın ilişkisi açıklanacaktır. Yine modelleme ilişkisini daha iyi ifade etmek için günlük hayattan seçilen bir örnek olay üzerinden matematiksel bir kavram olan türev iki yönlü olarak incelenecektir. Türev örneğiyle birlikte hem somuttan soyuta hem de soyuttan somuta düşünme süreci örneklenecektir. Bu düşünce süreci açıklanırken, beş duyunun algıladığı cisim bilgisinin nasıl bir zihinsel varlık bilgiye dönüştüğü açıklanmaya çalışılacaktır. Zihinsel ve duyulur olmak arasındaki ilişki tarihte kelam geleneğinin kullandığı bir metodun örneklenmesiyle daha anlaşılır kılınmaya çalışılacaktır. Zikrettiğimiz tartışmaların metafiziksel bilgi ve matematiksel bilgi arasındaki ilişkiye vereceği muhtemel katkıya kısaca değinilerek çalışma sonlandırılmıştır.

Keywords

Abstract

It has been accepted by most of the philosophers of mathematics that mathematical objects are abstract beings and closed to the five senses. However, although mathematical knowledge is closed to the senses as being an abstract entity, it is nevertheless so effective in the sensible world. In this study, it will be examined how the objects of the sensible real world are used as models to explain abstract mathematical objects. To make this modeling understandable, the relationship between abstract and sensible will be explained through mathematical objects like the concepts of number and geometric object, by making use of the views of some philosophers. Again, in order to better express the modeling relationship, the derivative, which is a mathematical concept, will be examined in two ways with an example from daily life. With the derivative example, both the concrete to abstract and the abstract to concrete thinking process will be tried to be exemplified. While explaining this thought process, it will be tried to explain how the information from an object perceived by the five senses transforms into information related to the abstract entity. The relationship between abstract and sensible will be tried to be made more understandable by exemplifying a method used by the tradition of kalam in history. The study will be concluded by briefly mentioning the possible contribution of the discussions we have mentioned to the relationship between metaphysical knowledge and mathematical knowledge.

Keywords


 • Descartes, R. (2019). Yöntem Üzerine Konuşma. (Çev. Ç. Dürüşken). İstanbul: Alfa Yayınları.

 • Duralı, Ş. T. (2013). Aklın Anatomisi: Salt Aklın Eleştirisinin Teşrihi. İstanbul: Dergâh

 • Fazlıoğlu, İ. (2020). Aded ile Mikdâr: İslâm-Türk Felsefe Bilim Tarihinin Mathemata Mâ-cerâsı. İstanbul: Ketebe Yayınları.

 • Frege, G. (2020). Aritmetiğin Temelleri: Sayı Kavramı Üzerine Mantıksal-Matematiksel Bir İnceleme. (Çev. H. B. Gözkân). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • Gür, B. (2004). Matematik Felsefesi. Ankara: Orient Yayınları.

 • Sezgin, F. (2015). İslam’da Bilim ve Teknik-Cilt I. Ankara: TÜBA Yayınları.

 • Kunzmann, P. & Burkad, F. P. & Wiedmann, F. (1991). dtv-Atlas zur Philosophie. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

 • Leibniz, G. W. (2014). Metafizik Söylemler. (Çev. H. Erdem). İstanbul: Arya Yayın- cılık.

 • Mill, J. S. (1973). A System of Logic: Ratiocinative and Inductive III. Toronto: Toronto University Press.

 • Spinoza, B. (2019). Ethica. (Çev. Ç. Dürüşken). İstanbul: Alfa Yayınları.

 • Rorty, R. (2006). Felsefe ve Doğanın Aynası. (Çev. F. G. Kaya). İstanbul: Paradigma

 • Timuçin, A. (1976). Descartes-Descartes’cı Bilgi Kuramının Temellendirilişi. İstanbul: Kavram Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics