Bilincin Açıklığından Varlığın Açıklığına Giden Yol Olarak Fenomenoloji

Author :  

Year-Number: 2021-11:1
Language : null
Konu : Çağdaş Felsefe
Number of pages: 369-402
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Husserl’le adını duyuran fenomenoloji modern düşüncenin ve sıkça dile gelen Avrupa bilimlerinin yol açtığı bir “kriz”den neşet ederek bilince geri dönüşü beraberinde getiren bilinç araştırmasına karşılık gelir. Ancak bu bilinçte neler olup bittiğine dair girişilen araştırmayla fenomenoloji, bir metot olmasının yanı sıra reel nesnenin mahiyetine ulaşma gayesine dönüşmesi doğrultusunda mahiyet (öz) öğretisini de oluşturmuştur. Fenomenolojide yer alan modern epistemolojinin özne-nesne dikotimisi ve nesnenin açıklığını yakalama bağlamındaki gerçeklik arayışı, egzistansiyalistlerle birlikte psikologlar üzerinde de etkisini sürdürmüştür. Bunun yanı sıra fenomenolojinin bilhassa Heidegger’in temel ontolojisinde öncelikle izlediği yöntem haline gelmesinde derin bir tesiri olduğu anlaşılmaktadır. Bu anlamda çalışmamız, Husserl ve Heidegger’in fenomenolojiden ne anladıklarını ele alma kapsamında, fenomenolojinin Husserl’in felsefesinde başköşeye oturttuğu bilinç sorunsalından Heidegger’de varlık sorunsalına nasıl dönüştüğünü “bilinç” ve “düşünme” kavramlarını odak noktası kılarak açıklığa kavuşturmayı amaçlamaktadır. Buna bağlı olarak araştırmamız Heidegger’de açığa çıkan fenomenolojinin, felsefenin yeni bir metodolojik temelini göstermesi suretiyle varlığın hakikatinin (aletheia) anlamının açıklığının keşfedilişi olarak varolanın varlığının kendisini görünür kılması noktasında nasıl bir ontolojik zemini olduğunu aydınlık kılma amacındadır.

Keywords

Abstract

Phenomenology, which is notable for Husserl, corresponds to consciousness research that brings back a return to consciousness by coming into existence from a “crisis” caused by modern thought and the frequently expressed European sciences. However, phenomenology, which is attempted for what is going on in this consciousness, has formed its doctrine in the direction of being a method as well as transforming it into the aim of reaching the nature of the real object. The pursuit of reality in the direction of capturing the clarity of the object and subject-object dichotomy taking modern epistemology which is discussed phenomenology has continued its influence on psychologists as well as existentialists. In addition, it is understood that phenomenology especially has a profound influence on Heidegger’s basic method of fundamental ontology. In this sense, our study that is within the scope of addressing what Husserl and Heidegger understand from phenomenology aims how the phenomenology transformed from the problem of consciousness into which he was placed in the corner of Husserl’s philosophy, to the problem of Being in Heidegger who focus on the concepts of “consciousness” and “thinking” which clarify the matter of Being. Thus, our research ensures to make visible to demonstrate how phenomenology philosophy as well as showing a new methodological basis of philosophy revealed in Heidegger has an ontological basis for discovering the meaning of the truth (aletheia) explication Being of Being.

Keywords


 • Cains, D. (1973). Guide For Translating Husserl. Dordrecht: Springer Publishing.

 • Çelebi, E. (2016). Heidegger’in Hiçlik Çözümlemesine Varlık ve Zaman Çerçeve- sinde Bir Bakış. Beytulhikme An International Journal of Philosophy,6 (1), 47-62.

 • Dastur, F., (2017). Questions of Phenomenology: Language, Alterity, Temporality, Finitu- de. (Trans. R. Vallier). New York: Fordham University Press.

 • Denker, A. C. & Davran, B. (1973). Almanca-Türkçe Büyük Lügat. İstanbul: Kanaat Kitabevi.

 • Dilthey, W. (1999). Hermeutik ve Tin Bilimleri. (Çev. D. Özlem). İstanbul: Para- digma Yayınları.

 • Dostal, R. J. (2018). Varlığın Ötesi: Heidegger’in Platon’u. (Çev. S. Kurtar). Aka- demik Tarih ve Du ̈şu ̈nce Dergisi, 15, 268-300.

 • Fleischer, M. (2004). 20.Yüzyıl Filozofları. (Çev. A. Kanat). İzmir: İlya Yayınevi.

 • Glare, G.W. (1968). Oxford Latin Dictionary. London: Clarendon Press.

 • Günenç, S. (2018). Olanak ve Edimsellik. Metafizik: Kavram ve Problemleriyle Varlık Felsefesi. (Ed. A. K. Çüçen). Bursa: Sentez Yayıncılık, 359-381.

 • Heidegger, M. (1967). Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

 • Heidegger, M. (1995). Nedir Bu Felsefe? (Çev. A. Irgat). İstanbul: Afa Yayınları.

 • Heidegger, M. (1996). Being and Time. (Trans. J. Stambaugh). Albany: State Uni- versity of New York Press.

 • Heidegger, M. (1998). Bilim Üzerine İki Ders. (Çev. H. Hünler). İstanbul: Paradig- ma Yayınları.

 • Heidegger, M. (2009). Metafizik Nedir? (Çev. Y. Örnek). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.

 • Heidegger, M. (2001). Zaman ve Varlık Üzerine. (Çev. D. Kanıt). Ankara: A Yayın- ları.

 • Heidegger, M. (2013a). Düşünmek Ne Demektir? (Çev. R. Şentürk). İstanbul: Para-

 • Heidegger, M. (2013b). Hümanizm Üzerine. (Çev. Y. Örnek). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.

 • Heidegger, M. (2014). Metafiziğe Giriş. (Çev. M. Keskin). İstanbul: Avesta Yayın-

 • Husserl, E. (1994). Avrupa İnsanlığının Krizi ve Felsefe. (Çev. Ö. Sözer). İstanbul: Afa Yayınları.

 • Husserl, E. (1999). The Idea of Phenomenology. (Trans. L. Hardy). Boston: Kluwer Academic Publishers.

 • Husserl, E. (2001). The Shorter Logical Investigations. (Trans. J. N. Findlay). London & New York: Routledge.

 • Husserl, E. (2003). Fenomenoloji Üzerine Beş Ders. (Çev. H. Tepe). İstanbul: Bilim Sanat Yayınları.

 • Husserl, E. (2007). Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe. (Çev. A. Kaygı). Ankara: Türkiye

 • Liddell, H. G. & Scott, R. (1973). Greek-English Lexicon. Oxford: Clarendon Press.

 • Lyotard, J.-F. (2007). Fenomenoloji. (Çev. İ. Birkan). Ankara: Dost Kitabevi.

 • Inwood, M. (1999). A Heidegger Dictionary. London: Blackwell Publishers.

 • Johansson, I. (2004). Intentionality. Ontological Investigations: An Inquiry Catego- ries of Nature, Man and Society. Frankfurt: Ontos Verlag, 196-226.

 • Kabaağaç, S. & Alova, E. (1995). Latince Sözlük. İstanbul: Sosyal Yayınlar.

 • Kant, I. (2010). Arı Usun Eleştirisi. (Çev. A. Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınevi.

 • Küçükalp, K. (2008). Batı Metafiziğinin Dekonstrüksiyonu: Heidegger ve Derrida. Bursa: Sentez Yayıncılık.

 • Küçükalp, K. (2014). Varlık Problemi Bağlamında Düşünmenin İmkânı. İLEM Eğitim Programı, 2014-2015 Açılış Konferansı. https://www.academia.edu/31728998/Varlık_Problemi_Bağlamında_Düşünme nin_İmkânı.

 • Platon (1903). Sofisthes. Gorgias. (Ed. J. Burnet). Platonis Opera. Oxford: Oxford University Press. Perseus Digital Library. Erişim Tarihi: 14 Mayıs 2020. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01. 0171%3Atext%3DSoph.%3Asection%3D244a.

 • Platon (2014). Protagoras. (Çev. F. Akderin). İstanbul: Say Yayınları.

 • Safranski, R. (2008). Bir Alman Üstat: Heidegger. (Çev. A. Nalbant). İstanbul: Ka- balcı Yayınevi.

 • Schmitt, R. (1962). Phenomenology and Metaphysics. The Journal of Philosophy, 59 (16), 421-428.

 • Schuhmann, K. (2019). Intentionality and the Intentional Object in the Early Husserl. Husserl: German Perspectives. (Eds. J. J. Drummond & O. Höffe). New York: Fordham University Press, 141-163.

 • Sözer, Ö. (1976). Edmund Husserl’in Fenomenoloji’si ve Nesnelerin Varlığı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

 • Stace, W.T. (1986). Hegel Üzerine. (Çev. M. Belge). Ankara: V Yayınları.

 • Steiner, G. (2003). Heidegger. (Çev. S. Sahra). Ankara: Hece Yayınları.

 • Mengüşoğlu, T. (1945). Fenomenoloji Felsefesi. Felsefe Arkivi, 1 (1), 1945, 47-74.

 • Öktem, Ü. (2005). Fenomenoloji ve Edmund Husserl’de Apaçıklık (Evidenz) Problemi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 45 (1), 27-55.

 • Steuerwald, K. (1974). Almanca-Türkçe Sözlük. İstanbul: ABC Yayınevi.

 • Taminiaux, J. & Stevens, J. (1977). Heidegger and Husserl's “Logical Investigati- ons”: In remembrance of Heidegger's Last Seminar (Zähringen, 1973). Research in Phenomenology, 7, 58-83.

 • Tapper, M. (1986). The Priority of Being or Consciousness for Phenomenology: Heidegger and Husserl. Metaphilosphy, 17 (2-3), 153-161.

                                                                                                    
 • Article Statistics