Metaphoric Perceptions of Philosophy Students on the Concept of Philosophy

Author :  

Year-Number: 2021-11:2
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 979-997
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı felsefe bölümü öğrencilerinin felsefe kavramını nasıl kavramsallaştırdıklarını ve algıladıklarını metaforlar aracılığı ile belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomonolojik desen, çalışma grubunun belirlenmesinde ise amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Bingöl Üniversitesi Felsefe bölümünde öğrenim gören toplam 184 üniversite öğrencisi yer almıştır. Felsefe bölümü öğrencilerine metafor cümlesi online olarak gönderilmiştir. Verilerin analizinde “içerik analizi” tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre felsefe bölümü öğrencileri tarafından en fazla “düşünmeye yöneltmesi” kategorisin-de metafor üretilmiştir (f=29). Çalışmamızda elde ettiğimiz en önemli sonuçlardan biri, Türkiye’de Felsefeye karşı olumsuz tavırların sebeplerinden en büyüğü; felsefenin mahiyetinin bilinmemesidir. Bu konuda benzer çalışmalarla yapılan kıyaslamalarda, felsefe eğitimi almış olan öğrencilerin, felsefe eğitimi görmeyen öğrencilere nazaran felsefe kavramına karşı algılarının daha çok olumlu olduğu gerçeği saptanmıştır. Felsefenin zararlı olduğu, dinle çeliştiği, zihni bulandırdığı, gereksiz olduğu gibi algıların çoğunun felsefeyi bilmemekten kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Keywords

Abstract

The study aims to determine how students of the philosophy department conceptualize and perceive the concept of philosophy through metaphors. In the study, phenomenological design, one of the qualitative research methods, was used, and a purposeful sampling technique was used to determine the study group. A total of 184 university students studying at Bingöl University Philosophy Department in the 2020-2021 academic year were included in the research. The metaphor sentence was sent online to the students of the philosophy department. The "content analysis" technique was used to analyze the data. According to the results of the research, most metaphors were produced by the students of the philosophy department in the category of "leading to thinking" (f = 29). One of the most important results we obtained in our study, the largest of the reasons for the negative attitude towards philosophy in Turkey; philosophy is not known literally. In the comparisons made with similar studies on this subject, it has been determined that students who have received philosophy education have a more positive perception of the concept of philosophy than students who have not studied philosophy. We can say that most of the perceptions that philosophy is harmful, contradicts religion, confuses the mind, and is unnecessary are caused by not knowing philosophy.

Keywords


 • Arslan, M. M. & Bayrakçı, M. (2006). Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımı- nın Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi. Milli Eğitim, 35(171), 100–108.

 • Aslan, G. & Filiz, S. B. (2018). Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Felsefeye İliş- kin Metafor Algıları. Turkish Studies Social Sciences, 10(13), 773-786.

 • Aydın, İ. H. (2006). Bir Felsefî Metafor “Yolda Olmak”. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 6(1), 9-22.

 • Balcı A. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık

 • Bletzer, K. V. (2015). Visualizing the Qualitative: Making Sense of Written Com- ments from an Evaluative Satisfaction Survey. Journal of Educational Evaluation for Health Professions. 12, 12.

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen Kavramı ile ilgili Metaforlara İlişkin Öğrenci, Öğret- men ve Yöneticilerin Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.

 • Cevizci, A. (1999). Felsefe Ansiklopedisi Cilt-6. Ankara: Ebabil Yayınevi.

 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma Deseni Nitel Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları. (Çev. S. B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap.

 • Çalışkan, N. (2009). Metaforların İzinde bir Yazarın Kavramlar Dünyasına Giriş: Cemil Meriç'in bu Ülke'sinde Kitap Metaforları. Dil Araştırmaları 4(4), 87100.

 • Deniş Çeliker, H. & Akar, A. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Doğaya İlişkin Me- taforları. KEFAD, 16(2).

 • Demir, C. & Yıldırım, Ö. K. (2019). Türkçede Metaforlar ve Metaforik Anlatımlar. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(4), 1085-1096.

 • Develioğlu, F. (2010). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Ankara: Aydın Kitabevi

 • Ersoy, A. Figen (2016). “Fenomenoloji”. (Ed. Ahmet Saban & Ali Ersoy), Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri. Ankara: Anı Yayıncılık, 51-111.

 • Er, S. E., Kara, Ö. T. & Dağıstanlıoğlu, E. (2017). Türkçe Öğretmeni Adaylarının 'Felsefe' Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Beytulhikme: An International Journal of Philosophy, 7(1), 335-359.

 • Işıldak, M. (2006). Felsefe Nedir. Felsefe ve Sosyal Bilgiler Dergisi, 1, 45-58.

 • Keklik, N. (1984). Felsefe Bakımından Metafor. İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi, 25, 17-18.

 • Kılcan, B. (2017). Metafor ve Eğitimde Metaforik Çalışmalar için bir Uygulama Rehberi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Korlaelçi, M. (2003). Pozitivizmin Türkiye'ye Girişi. Ankara: Hece Yayınları.

 • Lakoff, G. & Johnson, M. (2015). Metaforlar: Hayat, Anlam ve Dil. (Çev. G. H. De- mir). İstanbul: İthaki.

 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Sage publications.

 • Ömerustaoğlu, A. (2007). Felsefe Eğitiminde Sanatın Yeri. Atatürk Üniversitesi Sos- yal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 233-238.

 • Patton, M. Q. (2014). Qualitative Research and Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice. Sage publications.

 • Rüşd, İ. (1999). Faslu'l-Makal; Felsefe-Din İlişkisi. (Çev. B. Karlığa). İstanbul.

 • Saban, A. (2008). Okula İlişkin Metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 14(3), 459-496.

 • Sezgin, F. Koşar, D., Koşar, S., & Er, E. (2017). Öğretmenlerin Öğrenciye Yönelik Metaforlarının Belirlenmesine İlişkin Nitel bir Araştırma. Hacettepe Ü. Eğitim F. Dergisi, 32(3), 600-611.

 • Schram, Thomas H. (2003). Conceptualizing Qualitative Inquiry. Upper Saddle Ri- ver, NJ: Merrill Prentice Hail.

 • TDK. (2011). Metafor. (www.tdk.gov.tr.,Erişim tarihi: 10.02.2021).

 • Topdemir, H. G. (2009). Felsefe Nedir? Bilgi Nedir? Türk Kütüphaneciliği, 23(1), 119- 133.

 • Ünsal, S., Korkmaz, F. & Çetin, A. (2016). Lise Öğrencilerinin ‘‘Felsefe’ Kavramına Yönelik Metafor Algılarının İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 1047-1064.

 • Yıldırım, A. (2013). Günümüz Türk Toplumunda Felsefeye Yönelik Olumsuz Ba- kışın Arka Planı Üzerine Bir İnceleme. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(2), 201-224. Yıldırım, A. & Şimşek H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi

 • belirlenmesinde ise amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada 2020-

 • 2021 eğitim-öğretim yılında Bingöl Üniversitesi Felsefe bölümünde öğrenim gö-

                                                                                                    
 • Article Statistics