Metaphoric Perceptions of Philosophy Students on the Concept of Philosophy

Author:

Year-Number: 2021-11:2
Number of pages: 979-997
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı felsefe bölümü öğrencilerinin felsefe kavramını nasıl kavramsallaştırdıklarını ve algıladıklarını metaforlar aracılığı ile belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomonolojik desen, çalışma grubunun belirlenmesinde ise amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Bingöl Üniversitesi Felsefe bölümünde öğrenim gören toplam 184 üniversite öğrencisi yer almıştır. Felsefe bölümü öğrencilerine metafor cümlesi online olarak gönderilmiştir. Verilerin analizinde “içerik analizi” tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre felsefe bölümü öğrencileri tarafından en fazla “düşünmeye yöneltmesi” kategorisin-de metafor üretilmiştir (f=29). Çalışmamızda elde ettiğimiz en önemli sonuçlardan biri, Türkiye’de Felsefeye karşı olumsuz tavırların sebeplerinden en büyüğü; felsefenin mahiyetinin bilinmemesidir. Bu konuda benzer çalışmalarla yapılan kıyaslamalarda, felsefe eğitimi almış olan öğrencilerin, felsefe eğitimi görmeyen öğrencilere nazaran felsefe kavramına karşı algılarının daha çok olumlu olduğu gerçeği saptanmıştır. Felsefenin zararlı olduğu, dinle çeliştiği, zihni bulandırdığı, gereksiz olduğu gibi algıların çoğunun felsefeyi bilmemekten kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Keywords

Abstract

The study aims to determine how students of the philosophy department conceptualize and perceive the concept of philosophy through metaphors. In the study, phenomenological design, one of the qualitative research methods, was used, and a purposeful sampling technique was used to determine the study group. A total of 184 university students studying at Bingöl University Philosophy Department in the 2020-2021 academic year were included in the research. The metaphor sentence was sent online to the students of the philosophy department. The "content analysis" technique was used to analyze the data. According to the results of the research, most metaphors were produced by the students of the philosophy department in the category of "leading to thinking" (f = 29). One of the most important results we obtained in our study, the largest of the reasons for the negative attitude towards philosophy in Turkey; philosophy is not known literally. In the comparisons made with similar studies on this subject, it has been determined that students who have received philosophy education have a more positive perception of the concept of philosophy than students who have not studied philosophy. We can say that most of the perceptions that philosophy is harmful, contradicts religion, confuses the mind, and is unnecessary are caused by not knowing philosophy.

Keywords