Eckhart’ın Mistik Düşüncesinde İnziva Kavramına Dâir Bir Değerlendirme

Author :  

Year-Number: 2021-11:3
Language : null
Konu : Tasavvuf
Number of pages: 1257-1271
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Meister Eckhart lâkâbıyla bilinen Johannes Eckhart 1260 yılında Thüringen’de dünyaya gelmiş olup ortaçağın en önemli teolog, mistik ve filozoflarından biridir. Eckhart’ın bir yandan mistik bir yandan filozof gibi lâkâblarla anılması onun hem Paris’te aldığı teoloji eğitimiyle ve akademik çalışmalarıyla hem de manastır hayatındaki tecrübesiyle ilişkilendirilmektedir. Dolayısıyla Eckhart hem manastır tecrübesi hem de eserlerindeki metafizik konuları alışılmışın dışında yorumlamasıyla Hristiyan mistisizminin derin bir perspektif kazanmasında ve sistemleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. Eckhart‘ın mistik düşüncesinin teşekkülünde Tanrı’nın doğumu (Gottesgeburt), inziva (Abgeschiedenheit), kırılma (durchbruch), Sükûnet (Gelassenheit) kavramları önemli kavramlardır. Bu kavramlar içerisinde Tanrı’nın doğumu (Gottesgeburt) onun Tanrı tasavvurunun teşekkülünde en önemli kavramlardan birisi olarak görülebilir. Nitekim Eckhart yaşadığı dönemde bu kavrama yüklediği anlam itibariyle teslis inancını tahrif ettiği ya da monist bir perspektfle yorumladığı eleştirisiyle kilise tarafından mahkemeye verilmiştir. İnziva onun eserlerinde kişinin varolmadan önceki hâle erişmesi, zihnin bütün imge, resim ve amaçlardan âzâde olarak kendini bilmenin aracı olabilmesi gibi yorumlarla kelime anlamını aşarak ontolojik ve metafizik bir anlama evrilmiştir. Bu makale inziva kavramını derinlikli bir şekilde irdeleyerek ortaçağ mistik düşüncenin babası olarak nitelendirilen Eckhart’ın anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Johannes Eckhart, known as Meister Eckhart, was born in Thuringia in 1260 and is perhaps one of the most important theologians, mystics and philosophers of the Middle Ages. In addition to the Eckhart was correlated with his science education and academic studies in Paris in some crowdsourcing, he was also connected with his experience in convent life. Thus, Eckhart played an important role in giving to Christian mysticism a deep perspective and systematizing it because of his monastery experience and the unconventional interpretations of mystical and metaphysical issues in his works. Some certain concepts have a central place in the structure of Eckhart's mystical thought: Birth of God (Gottesgeburt), detachment (Abgeschiedenheit), breakthrough (durchbruch), calmness (Gelassenheit). Among these terms, the concept of the ‘‘birth of God'' can be seen as one of the most important terms in the formation of Eckhart's vision of God. As a matter of fact, because of the meaning, he attributed to the concept of the trinity, Eckhart was judged by the church claiming that he distorted belief in the trinity and rejected the religion. The concept of detachment has evolved into an ontological and metaphysical meaning in his works by capturing the state of the person, before its existence, dissolving the mind from all images, pictures and purposes, and transcending its meaning to the meaning of self-knowledge. This article aims to contribute to the understanding of the mystical thought, of Eckhart, who is described as the father of medieval mystical thought by examining the concept of detachment in depth.

Keywords


 • Afîfî, E.-Â. (1996). Tasavvuf (İslâm’da Manevî Devrim) (H. İ. Kaçar & M. Sülün, Çev.). Risale Basın-Yayın Ltd. Şti.

 • Dilek, S. (2019). Meister Eckhart’ın Engizisyon Süreci. Dîvân: Disiplinlerarası Ça- lışmalar Dergisi, 24(46).

 • Flasch, K. (2013). Die Geburt der “Deutschen Mystik” aus dem Geist der arabischen Philo- sophie. C. H. Beck Verlag.

 • Hökelekli, H. (1996). Din Psikolojisi. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

 • Kahveci, K. (2013). Mistik Düğün. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences), 50.

 • Kahveci, K. (2015). Ortaçağın Kültürel Bunalım Döneminde Mistik Bir Düşünür. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences), 55.

 • Kazımî, R. Ş. (2012). Şankara, İbn Arabî ve Eckhart’a Göre Aşkına Giden Yollar (T. Uluç, Çev.). İnsan Yay.

 • Köse, H. İ. (2020). Eckhart Düşüncesinde Tanrı Tasavvuru ve Mistik Düşünce [Basıl- mamış Doktora Tezi]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı.

 • Largier, N. (1998). İçinde J. A. Aertsen & A. Speer (Ed.), Theologie, Philosophie und Mystik bei Meister Eckhart. Walter de Gruyter.

 • McGinn, B. (1981a). The God beyond God: Theology and Mysticism in the Thought of Meister Eckhart. Chıcago Journals, 61(1).

 • McGinn, B. (2001). The Mystical Thought of Meister Eckhart: The Man from Whom God Hid Nothing: Crossroad and Herder.

 • Meister Eckhart. (1990). Die Gottes Geburt im Seelengrund (Vom Adel der menschlichen Liebe) (G. Wehr, Ed.). Herder Taschenbuch Verlag.

 • Mieth, D. (2014a). Meister Eckhart:Einheit Mit Gott -Die bedeutendsten Schriften zur Mystik-. Patmos Verlag.

 • Panzig, E. A. (2005). Geläzenheit und Abegeschiedenheit -zur Verwurzelung bei- der Theoreme im theologischen Denken Meister Eckharts. İçinde A. Speer & L. Wegener (Ed.), Meister Eckhart in Erfurt (ss. 335-355.). Walter de Gruyter GmbH & Co.

 • Pietsch, R. (2009). Meister Eckharts Lehre vom Ursprung und Ziel des Mensc- hen. The Journal of Sapiential Wisdom and Philosophy (Sophia Perennis), 6(3).

 • Politella, J. (1964). Al-Ghazâlî and Meister Eckhart Two Giants Of The Sprit. The Muslim World, 54(3).

 • Richter, M. (2012). Meister Eckhart und die Gottesgeburt im Menschen. [Master Tezi]. Universität Wien (Katholisch-Theologische Fakultät).

 • Schimmel, A. (1995). Mystische Dimensionen des Islam. Insel Verlag.

 • Schimmel, A. (2008). Sufismus (4. Baskı). C. H. Beck Verlag.

 • Taşpınar, M. (1992). Yunus Emre ve Meister Eckhart’ta İnsan Sevgisi [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Selçuk Üniversitesi.

 • Yılmaz, Ö. (2014). Alman Mistik Düşüncesi. İnsan Yayınları. Öz: Meister Eckhart lâkâbıyla bilinen Johannes Eckhart 1260 yılında Thüringen’de dünyaya gelmiş olup ortaçağın en önemli teolog, mistik ve filozoflarından biridir. Eckhart’ın bir yandan mistik bir yandan filozof gibi lâkâblarla anılması onun hem Paris’te aldığı teoloji eğitimiyle ve akademik çalışmalarıyla hem de manastır hayatındaki tecrübesiyle ilişkilendirilmektedir. Dolayısıyla Eckhart hem manastır tecrübesi hem de eserlerindeki metafizik konuları alışılmışın dışında yorumlamasıyla Hristiyan mistisizminin derin bir perspektif kazanmasında ve sistemleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. Eckhart‘ın mistik düşüncesinin teşekkülünde Tanrı’nın doğumu (Gottesgeburt), inziva (Abgeschiedenheit), kırılma (durchbruch), Sükûnet (Gelassenheit) kavramları önemli kavramlardır. Bu kavramlar içerisinde Tanrı’nın doğumu (Gottesgeburt) onun Tanrı tasavvurunun teşekkülünde en önemli kavramlardan birisi olarak görülebilir. Nitekim Eckhart yaşadığı dönemde bu kavrama yüklediği anlam itibariyle teslis inancını tahrif ettiği ya da monist bir perspektfle yorumladığı eleştirisiyle kilise tarafından mahkemeye verilmiştir. İnziva onun eserlerinde kişinin varolmadan önceki hâle erişmesi, zihnin bütün imge, resim ve amaçlardan âzâde olarak kendini bilmenin aracı olabilmesi gibi yorumlarla kelime anlamını aşarak ontolojik ve metafizik bir anlama evrilmiştir. Bu makale inziva kavramını derinlikli bir şekilde irdeleyerek ortaçağ mistik düşüncenin babası olarak nitelendirilen Eckhart’ın anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Anahtar Kelimeler: Mistisizm, Ortaçağ, Dominiken tarikatı, Eckhart, inziva.

                                                                                                    
 • Article Statistics