Klasik Politika Felsefesinden Bir Kopuş Olarak Sekülerizm Bağlamında Machiavelli

Author :  

Year-Number: 2021-11:2
Language : null
Konu : Siyaset Felsefesi
Number of pages: 799-816
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Rönesans düşüncesi sanatta, bilimde, felsefede tanrısal güçleri devre dışı bırakmıştır. Machiavelli düşüncelerini, Rönesans’ın ve Roma Katolik Kilisesinin olumsuz etkileriyle oluşturur. Amacı, siyasi birliği paramparça olan İtalya’nın birliğini sağlamak ve politik olarak güçlendirmektir. Çalışma, Machiavelli’nin seküler bağlamda klasik siyaset felsefesinde gerçekleşen kopuşu ele almaktadır. Siyasal yönetim ve inanç arasında tasarladığı ilişki bu bağlamda incelenmiştir. Öte yandan kendisinden sonra gelen filozoflara etkisi de gösterilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The idea of Renaissance has deactivated the divine powers in art, science and philosophy. Machiavelli forms his thoughts with the negative effects of the Renaissance and the Roman Catholic Church. He aims to ensure the unity of Italy, whose political unity is shattered, and to strengthen it politically. This paper takes into consideration the gap that took place in Machiavelli's classical political philosophy in a secular context. The relationship he designed between political administration and belief has been examined in this context. On the other hand, it has been tried to show his effect on the philosophers who came after him.

Keywords


 • Ağaoğulları, M. A. (2015). Sokrates'ten Jakobenlere Batı'da Siyasal Düşünceler. İstanbul: İletişim Yayınları.

 • Ağaoğulları, M. A., & Köker, L. (2013). Tanrı Devletinden Kral Devlete Siyasal Düşün- celer. Ankara: İmge Kitabevi.

 • Akal, C. B. (2014). Machiavelli, Makyavelizm ve Meşruiyet Sorunu. İstanbul: Dost Ki- tabevi.

 • Althusser, L. (2000). Machiavellli and Us. Londra: Verso publish.

 • Altıntaş, R. (2005). Din ve Sekülerleşme. İstanbul: Pınar Yayınları.

 • Arslan, A. (2013). Felsefeye Giriş. İstanbul: Adres Yayınları.

 • Barbier, M. (1999). Modern Batı Düşüncesinde Din ve Siyaset. (Çev.Ö.Gözel).İstanbul: Kaknüs Yayınları.(Özgün çalışma 1987).

 • Berlin, I. (2014). Güncelliğe Karşı Machiavelli'nin Özgünlüğü.(Çev.E. Bal). İstanbul: Fesatoder Yayınları. (Özgün çalışma 1957).

 • Bobbio, N. (1989). Democracy and dictatorship:The nature and limits of state power. Min- nesota:University of Minnesota Press.

 • Bumin, T. (2012). Machiavelli Okumaları. C. B. Akal (Eds.), Machiavelli, Makyeve- lizm, Modernite (s. 81-96). İstanbul: Dost Kitabevi.

 • Casanova, J. (2014). Modern Dünyada Kamusal Dinler. (Çav: Nebi Miş). Sakarya Üni- versitesi Yayınları. (Özgün çalışma 1994).

 • Croce, B. (2014). Değişimin İçinde Değişmeyen İlke: Cumhuriyetçi Düşünce Geleneğinde “Ortak İyi” Anlayışı ve Machiavelli’nin Özgünlüğü. Felsefelogos(54).35-47.

 • Çelik, C. (2017). Sekülerleşmenin Kuramsal Sosyolojik Serüveni . Journal Of Islamic Re- search. 28(3):209-23.

 • Ekinci, E. B. (1996). Machiavelli ve Hukuk Tarihindeki Yeri. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 10(1-3), 213-252.

 • Ertit, V. (2013). Sekülerleşme Teorisi. Muhafazakar Düşünce Dergisi(10), 207-229.

 • Ertit, V. (2014). Birbirinin Yerine Kullanılan İki Farklı Kavram: Sekülerleşme ve Laiklik. Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries), 9(1), 103-124.

 • Faraj, Q. M. (2017). 16.Yy. Fransa'sında Dini Reformlar. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.

 • Ferry, L., & Renault, A. (2015). Siyaset Felsefesi. (Çev. E. C. Gürcan, & M. Erşen,).İs- tanbul: Dergah Yayınları.(Özgün çalışma 1992).

 • Fontana, B. (2013). Hegemonya ve İktidar; Gramsci Ve Machiavelli Arasındaki İlişki Üzerine. (Çev. O. Gayretli). İstanbul: Kalkedon Yayıncılık. .(Özgün çalışma 1993).

 • Gökberk, M. (2014). Felsefe Tarihi. Ankara: Remzi Kitabevi.

 • Gülenç, K. (2017). Niccolo Machiavelli. Siyaset Felsefesi Tarihi Platon'dan Zizek'e. İs- tanbul: Doğu Batı Yayınları.

 • Günay, M. (2010). Metinlerle Felsefeye Giriş. Adana: Karahan Yayınları.

 • Hakyemez, Y. Ş. (2004). Mutlak Monarşilerden Günümüze Egemenlik Kavramı. An- kara: Seçkin Yayınları.

 • Heather, D. (2007). Yurttaşlığın Kısa Tarihi. (Çev.M. Delikara). Ankara:İmge Yayı- nevi.(Özgün çalışma 2004)

 • Karakaya, T. (2011). Teokrasiden Demokrasiye Din ve Devlet İlişkilerinde Egemenlik So- runu ve Laiklik. Felsefelogos,(43),(91-107).

 • Locke, J. (2012). Hoşgörü Üstüne Bir Mektup. (Çev.M. Yürüşen) İstanbul: Liberte Ya- yınları.(Özgün çalışma 1689).

 • M.Türköne. (2005). Siyaset. İstanbul: Lotus Yayınevi.

 • Machiavelli, N. (2011). Prens. (Çev.H. Mutluay). İstanbul: BS Yayınları.(Özgün ça- lışma 1532).

 • Machiavelli, Niccolo. (2011). Prens. (Çev: Can Uğur). İstanbul: Cem Yayınları

 • Machiavelli, N. (2017). Titus Livius'un İlk On Kitabı Üzerine Söylevler.(Çev.A. Tolga).İstanbul: Say Yayınları.(Özgün çalışma 1531).

 • Öztürk, A. (2014). Machiavelli'nin Tarih Anlayışı. Felsefelogos, 3(54), 77-91.

 • Parlar, Y. (2016).Klasik Siyasi Düşünceyle Hesaplaşma: Machiavelli ve Spinoza. 5(2), 89- 104. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.

 • Roberts, J. (2015). Avrupa Tarihi. (Çev.F. Aytuna) İstanbul: İnkılap Kitabevi.(Öz- gün çalışma (Özgün çalışma 2003).

 • Russell, B. (2000). Batı Felsefesi Tarihi. (Çev.M. Sencer). Ankara: Say Yayınları.(Öz- gün çalışma 1945).

 • Skinner, Q. (2002). Düşüncenin Ustaları Machiavelli. (Çev.C. Atila). İstanbul: Altın Kitaplar.(Özgün çalışma 1981).

 • Strauss, L. (2000). Politika Felsefesi Nedir? (Çev.S. Zelyüt). İstanbul: Paradigma Ya- yınları.(Özgün çalışma 1957).

 • Spinoza, B. (2016). Teolojik Politik İnceleme. (Çev:C. Akal). Ankara: Dost Kitabevi.

 • Şenel, A. (1990). Siyasal Düşünceler Tarihi. Ankara: V Yayınları.

 • Tunçel, A. (2010). Bir Siyaset Felsefesi - Cumhuriyetçi Özgürlük. İstanbul:İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

 • Zelyüt, S. (2012). Dört Adalı. Ankara:Doğubatı Yayınları.

 • Zelyüt, S. (2012). Makyavelyen Virtu. C. B. Akal (Eds.). Makyavelli, Makyavelizm ve Modernite (s. 53-57). Ankara: Dost Yayınları. Öz: Rönesans düşüncesi sanatta, bilimde, felsefede tanrısal güçleri devre dışı bırakmıştır. Machiavelli düşüncelerini, Rönesans’ın ve Roma Katolik Kilisesinin olumsuz etkileriyle oluşturur. Amacı, siyasi birliği paramparça olan İtalya’nın birliğini sağlamak ve politik olarak güçlendirmektir. Çalışma, Machiavelli’nin seküler bağlamda klasik siyaset felsefesinde gerçekleşen kopuşu ele almaktadır. Siyasal yönetim ve inanç arasında tasarladığı ilişki bu bağlamda incelenmiştir. Öte yandan kendisinden sonra gelen filozoflara etkisi de gösterilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Machiavelli, sekülerizm, politika felsefesi, din, ahlak.

                                                                                                    
 • Article Statistics