Husserl Fenomenolojisinde Bilinç Yaşantıları ve Modifikasyon

Author:

Year-Number: 2021-11:3
Number of pages: 1125-1141
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makaleyle amaçlanan, Husserl fenomenolojisinin kavranılabilmesi için başat konumda olan ‘bilinç kipselliği’, ‘dolaysız sezi’, ‘refleksiyon’, ‘görüsel yaşantı’, ‘bilinç modifikasyonları’, ‘anlam kurucu bilinç’, ‘Intentionalit?t’, ‘görülenen edim’, ‘kavranılan nesne’, ‘içkin algı’, ‘boş yönelim’, ‘mutlak form’ vb. kavram ve sorunların açık kılınmasına doğrudan rehberlik edecek olan bilinç yaşantılarının önemini ve bilinç modifikasyonlarındaki işlevini çözümlemektir. Bu amaca uygun olarak bizim nasıl olup da refleksif bilince dair farkındalığımızı refleksiyona uğramamış bilinç yaşantıları üzerinden kurabildiğimiz sorusu yanıtlanmaya çalışılacaktır. Husserl’in aktüel ve potansiyel yaşantılar arasında yaptığı ayrımdan hareketle nesne algısının fenomenolojik analizine değinilecek, bilhassa ‘Düşünceler I’ ile ‘Mantıksal Araştırmalar-II’ adlı eserlerinde öne sürdüğü görüşler ışığında Husserl’in bilinç yaşantıları ile ‘görü’, ‘Intention’ ve ‘refleksiyon’ arasında kurduğu bağıntılar ele alınacaktır. ‘Refleksif bilinç’ ile ‘yaşantıların refleksiyon öncesi bilinci’ arasındaki ayrımdan hareketle ‘yaşama deneyimi’, ‘görüsel yaşantı’dan ayrılacak ve ‘hatırlama’, ‘hayal kurma’ vb. etkinliklerdeki bilinç modifikasyonlarının fenomenolojik analizi yapılacaktır.

Keywords

Abstract

With this article, we want to discuss the place and importance of conscious experiences in Husserl's phenomenology in order to comprehend topics that will directly guide the clarification of concepts and problems such as; 'modality of consciousness', 'immediate intuition', 'reflection', 'visual experience', 'consciousness modification', 'meaning-making consciousness', wilfulness, 'seen act', 'grasped object', 'immanent perception', 'empty orientation', 'absolute form' etc. and to construe their consciousness modifications and their functions in reflection. In accordance with this purpose, we will try to answer the question of how we can establish our awareness of reflexive consciousness through unreflected conscious experiences. The phenomenological analysis of object perception will be touched on, and in particular, in the light of the views, he put forward in his "Ideas I" and "Logical Investigations-II", Husserl's relations of consciousness experiences and "vision", "intention" and "reflection" will be tackled together with the departure of Husserl's distinction between actual and potential experiences. With the movement from the distinction between 'reflexive consciousness' and 'pre-reflection consciousness of experiences', 'living experience' will be separated from 'visual experience', and 'remembering', 'daydreaming' etc. phenomenological analysis of consciousness modifications in activities will be done.

Keywords