H. L. A. Hart’ın Hukuk Anlayışında Gündelik Dil Felsefesinin Etkileri

Author :  

Year-Number: 2021-11:2
Language : null
Konu : Hukuk Felsefesi
Number of pages: 781-797
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

H. L. A. Hart, yirminci yüzyılın önemli hukuk felsefecilerinden biridir. Hukukun ortaya çıktığı kavramsal bağı aydınlatmak üzere, dil felsefesine yönelen Hart’ın dikkat yönelttiği ana konu, dilin “açık dokulu” olduğu ve sözcüklerin (ve böylece yasayı ifade eden kuralların ve hukukî kavramların) birden çok açık anlamının olabileceği, dolayısıyla da “yarı gölgesel” durumların her zaman var olduğudur. Hart, hukukî uygulamaların temeli olan yasaların ve hukukî kavramların kendilerini de bu “yarı gölgesel” durumdan muaf görmediği için, bu spekülatif durumu, gündelik dil felsefesi ile aşmayı dener. Dolayısıyla çalışmamız, gündelik dil felsefesinin temel açılım noktaları da olabilecek, “dil ve doğruluk” ile “dil ve söz edimleri” konuları bağlamında Hart’ın hukuk anlayışının nasıl şekillendiğini ve bu konularla olan ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

H. L. Hart is one of the important legal philosophers of the twentieth century. To enlighten the conceptual bond in which the law emerged, the main issue to which Hart paid attention was that the language is “open-textured” and words (and thus the rules and concepts expressing the law) can have more than one open meaning, thus there have always been “semi-shadow” situations. Because Hart does not consider the legal concepts and the laws themselves which are the basis of legal applications to be exempt from this “semi-shadow” situation, he tries to overcome this speculative situation with the ordinary language philosophy. Therefore, our study aims to reveal how Hart’s understanding of the law is shaped and its relationship with these issues within the context of “language and truth” and “language and speech acts” which can be the main opening points of the ordinary language philosophy.

Keywords


 • Altınörs, A. (2020). Dil Felsefesi Tartışmaları, Platon’dan Chomsky’ye. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.

 • Austin, J. L. (1962). Sense and Sensibilia. (Ed. G. J. Warnock). Oxford: Oxford Uni- versity Press.

 • Austin, J. L. (1979). Philosophical Papers. 3rd Edition. Oxford: Clarendon Press.

 • Austin, J. L. (2020). Söylemek ve Yapmak, (Harvard Üniversitesi 1955 William James Dersleri). (Çev. L. Aysever). İstanbul: Metis Yayınları.

 • Carrilho, M. M. (2019). Pragmatik ya da Dil Yoluyla Eylem. Söz Edimleri, Seçilmiş Yazılar. (Çev. & Der. A. Altınörs). İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 81-108.

 • Ceylan, Ş. Ş. (2012). H. L. a. Hart’ın Yaklaşımıyla Hukuk Kavramı. HFSA Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi. (Der. H. Ökçesiz, G. Uygur, S. Üye). İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları,79-86.

 • Çelebi, V. (2014). Gündelik Dil Felsefesi ve Austin’in Söz Edimleri Kuramı. Beytül- hikme An International Journal of Philosophy. 4(1), 73-90.

 • Demir, G. Y. (2007). Sosyal Bir Fenomen Olarak Dilin Belirsizliği. İstanbul: Para- digma.

 • Hart, H. L. A. (1983). Introduction. Essays in Jurisprudence and Philosophy. Clarendon: Oxford.

 • Hart, H. L. A. (1997). The Concept of Law. 2nd Edition. Oxford: Oxford University Press.

 • Hart, H. L. A. (2020). Hukuk, Özgürlük ve Ahlak. (Çev. E. Öz). İstanbul: Islık Ya- yınları.

 • Işıktaç, Y. (2003). Hukuk Metodolojisi. İstanbul: Filiz.

 • Longworth, G. (2019). Austin. Dil Felsefesi. (Der. B. Lee). Ankara: Ayrıntı Basımevi, 144-167.

 • Sancar, S. (2014). İdeolojinin Serüveni, Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme. Ankara: İmge Kitabevi.

 • Troper, M. (2019). Hukuk Felsefesi. Ankara: Dost Kitabevi.

 • Üye, S. (2014). Gündelik Dil Felsefesi, Betimleyici Sosyoloji ve Eleştirellik. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 27 (114), 361-380.

 • Wacks, R. (2017). Hukuk Felsefesine Kısa Bir Giriş. İstanbul: Tekin Yayınevi.

 • Wittgenstein, L. (2009). Philosophical Investigations. (Çev. G. E. Anscombe, P. M. S. Hacker, J. Schulte). Basil/Blackwell Publishing Ltd. Öz: H. L. A. Hart, yirminci yüzyılın önemli hukuk felsefecilerinden biridir. Hukukun ortaya çıktığı kavramsal bağı aydınlatmak üzere, dil felsefesine yönelen Hart’ın dikkat yönelttiği ana konu, dilin “açık dokulu” olduğu ve sözcüklerin (ve böylece yasayı ifade eden kuralların ve hukukî kavramların) birden çok açık anlamının olabileceği, dolayısıyla da “yarı gölgesel” durumların her zaman var olduğudur. Hart, hukukî uygulamaların temeli olan yasaların ve hukukî kavramların kendilerini de bu “yarı gölgesel” durumdan muaf görmediği için, bu spekülatif durumu, gündelik dil felsefesi ile aşmayı dener. Dolayısıyla çalışmamız, gündelik dil felsefesinin temel açılım noktaları da olabilecek, “dil ve doğruluk” ile “dil ve söz edimleri” konuları bağlamında Hart’ın hukuk anlayışının nasıl şekillendiğini ve bu konularla olan ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Anahtar Kelimeler: H. L. A. Hart, gündelik dil felsefesi, hukuk, doğruluk, söz edimleri.

                                                                                                    
 • Article Statistics