Gerçek ve Temsil Arasında Bir Kurgu Olarak Tarih Tasavvuru

Author :  

Year-Number: 2021-11:2
Language : null
Konu : Tarih Felsefesi
Number of pages: 607-624
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma tarih ve gerçeklik arasındaki farazi bağı ve gerçekliğin temsiliyet vasıtasıyla inşa halini tartışmayı amaçlamaktadır. ‘Tarih ve ‘gerçeklik’in imgesel dönüşümü temsiliyet ve süreklilik perspektifinde ele alınacaktır. Tarih çeşitli araçlarla veya düşünme biçimleriyle bir kurgu olduğu kadar, bu temsiliyetin kodlanma aşamasının da bir ürünüdür. Bu aşamada tarihin gerçeklikle kurduğu bağ, zaman ve mekânı yeniden üretmekle kalmaz bunların yeni imgelerle temsil edilmesini de sağlar. Dolayısıyla tarihin aşkın bir varlık, zaman ve mekân mefhumlarıyla olan zorunlu bağı, bu bilginin sürekli ve yeniden üretildiği zemin ve bunu üretenle ilgilidir. Bu makalede tarihin sürekliliği ile bunu oluşturan unsurların yani bizatihi tarihin öznesi ile o öznenin bilgisinin birbirlerinden farklı gerçekliklerle temsil edildikleri ve bunların farklı hakikatleri kastettikleri savunulmaktadır.

Keywords

Abstract

This study aims to present a new perspective on the hypothetical link between 'history' and reality, and the construction of reality through representation. The imaginary transformation of ‘history and reality will be discussed in the context of representation and continuity. History is not only a product of fiction, but it is also a product of formulating this representation through various means or ways of thinking. In this respect, the link that history establishes with reality both reproduces time and space, and it also makes them represented with new images. Therefore, the necessary link of history with absolute power, time, and space is related to the ground where this knowledge is constantly reproduced and to the one that produces it. This study proposes that the continuity of history and the elements that constitute it, that is, the subject of history itself and the knowledge of this subject, are represented by different realities hence they mean different truths.

Keywords


 • Anderson, B. (1995). Hayali Cemaatler. (Çev. İ. Savaşır). İstanbul: Metis Yayınları.

 • Aristoteles (2005). İkinci Çözümlemeler. (Çev. A. Houshiary). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • Baudrillard, J. (2003). Simülakrlar ve Simülasyon. (Çev. O. Adanır). İstanbul: Doğu Batı Yayınları.

 • Bloch, M. (2013). Tarihin Savunusu veya Tarihçilik Mesleği. (Çev. A. Berktay). İstan- bul: İletişim Yayınları.

 • Braudel, F. (1992). Tarih Üzerine Yazılar. (Çev. M. A. Kılıçbay). İstanbul: İmge Ki- tabevi.

 • Canetti, E. (2006). Kitle ve İktidar. (Çev. G. Aygen). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 • Connerton, P. (2014). Toplumlar Nasıl Anımsar. (Çev. A. Şener). İstanbul: Ayrıntı

 • Dilthey, W. (1999). Hermeneutik ve Tin Bilimleri. (Çev. D. Özlem). İstanbul: Para- digma Yayınları.

 • Foucault, M. (2014). Özne ve İktidar. (Çev. I. Ergüden & O. Akınhay). İstanbul: Ay- rıntı Yayınları.

 • Ginzburg, C. (2009). Tahta Gözler: Mesafe Üzerine Dokuz Düşünce. (Çev. A. Şişik). İstanbul: Metis Yayınları.

 • Hoffer, E. (1980). Kesin İnançlılar. (Çev. E. Günur). İstanbul: Tur Yayınları (Düzel- tilmiş nüsha 2017).

 • Iggers, G. G. (2000). Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme Yirminci Yüzyılda Tarih Ya- zımı. (Çev. G. Ç. Güven) İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

 • Illich, I. & Sanders, B. (1988). ABC: The Alphabetization of Popular Mind. San Fran- sisco: North Point Press.

 • Jaeger, W. (2011). İlk Yunan Filozoflarında Tanrı Düşüncesi. (Çev. G. Ayas). İstanbul: İthaki Yayınları.

 • Jenkins, K. (1997). Tarihi Yeniden Düşünmek. (Çev. B. S. Şener). Ankara: Dost Kita- bevi.

 • Kantorowicz, E. H. (1957). The King’s Two Bodies: A Study in Mediaeval Political The- ory. Princeton, NJ: Princeton University Press.

 • Kundera, M. (199613). Yavaşlık. (Çev. Ö. İnce). İstanbul: Can Yayınları.

 • McLuhan, M. (20143). Gutenberg Galaksisi. (Çev. G. Ç. Güven). İstanbul: Ayrıntı Ya-

 • İbn Arabi (2013). Fusûs’ul-Hikem. (Çev. & Şerh. A. A. Konuk). İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.

 • Munslow, A. (2000). Tarihin Yapısökümü. (Çev. A. Yılmaz). İstanbul: Ayrıntı Ya-

 • Özlem, D. (2012). Tarih Felsefesi. İstanbul: Notos Kitap.

 • Ricoeur, P. (2012). Hafıza, Tarih, Unutuş. (Çev. M. E. Özcan). İstanbul: Metis Ya-

 • Sanders, B. (2013). Öküzün A’sı. (Çev. Ş. Tahir). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 • Shayegan, D. (2013). Melez Bilinç. (Çev. H. Bayrı). İstanbul: Metis Yayınları.

 • Stevens, J. (2001). Devletin Yeniden Üretimi. (Çev. A. Yılmaz). İstanbul: Ayrıntı Ya-

 • Şimşek, N. (2015). Ksenophanes’in Tanrı Anlayışı. Felsefe Arkivi, 43, 65-81.

 • Veyne, P. (2014). Tarih Nasıl Yazılır. (Çev. N. Özyıldırım). İstanbul: Metis Yayın-

 • Wang, Q. E. (2002). China’s Search for National History. Turning Points in Histori- ography: A Cross-Cultural Perspective. (Eds. Q. E. Wang & G. G. Iggers). New York: The University of Rochester Press, 185-208.

 • White, H. (1975). Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Eu- rope. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

 • White, H. (1978). Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

 • White, H. (1987). The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Represan- tation. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

 • White, H. (1999). Figural Realism: Studies in the Mimesis Effect. Baltimore: Johns Öz: Bu çalışma tarih ve gerçeklik arasındaki farazi bağı ve gerçekliğin temsiliyet vasıtasıyla inşa halini tartışmayı amaçlamaktadır. ‘Tarih ve ‘gerçeklik’in imgesel dönüşümü temsiliyet ve süreklilik perspektifinde ele alınacaktır. Tarih çeşitli araçlarla veya düşünme biçimleriyle bir kurgu olduğu kadar, bu temsiliyetin kodlanma aşamasının da bir ürünüdür. Bu aşamada tarihin gerçeklikle kurduğu bağ, zaman ve mekânı yeniden üretmekle kalmaz bunların yeni imgelerle temsil edilmesini de sağlar. Dolayısıyla tarihin aşkın bir varlık, zaman ve mekân mefhumlarıyla olan zorunlu bağı, bu bilginin sürekli ve yeniden üretildiği zemin ve bunu üretenle ilgilidir. Bu makalede tarihin sürekliliği ile bunu oluşturan unsurların yani bizatihi tarihin öznesi ile o öznenin bilgisinin birbirlerinden farklı gerçekliklerle temsil edildikleri ve bunların farklı hakikatleri kastettikleri savunulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Tarih, gerçeklik, temsiliyet, süreklilik, tasavvur.

                                                                                                    
 • Article Statistics