Düşünen Varlık Olarak İnsanın İki Gözü: Eğitim ve Ahlak

Author :  

Year-Number: 2021-11:4
Language : null
Konu : Eğitim Felsefesi
Number of pages: 1881-1894
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet: Eğitim ve Ahlak, her iki kavramın da doğrudan hem nesnesi hem de öznesi İnsandır. Düşünen, akleden ve aklederken kendine belirli bir refleksiyonla bakabilen biricik varlık olarak İnsan, bu iki kavramın içinden gelişerek kendi varlığını ortaya çıkarıp geliştirir. Düşünen insan, hem ontolojik hem de epistemolojik bir özelliğe sahiptir. Bu özellikleri ile insan tarihsel bir tünelin içinden geçerek gelişimini sürdürür. Bu gelişimin en etkileyici mihenk taşlarından birini eğitim oluşturur. Kuşkusuz, insanın sosyal ve toplumsal bir varlık olmasında ahlakın ve etik değerlerin de önemli bir yeri vardır. İnsan bu iki olgunun içinden geçerek varlığını ve hayatı anlamlandırır. Bu inceleme, üç temel kavramı İnsan, Eğitim ve Ahlakı odak noktasına alıp bunlarla bağlantılı anahtar noktaları irdelemektedir. Eğitim tarihsel olarak hayatın anlamı nedir? Sorusuna cevap ararken, ahlak böylesi bir hayat arayışının manevi ve ilkesel temellerini vicdan, hoşgörü ve saygı üzerinden tamamlamalı düşüncesi temellendirilmeye çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Abstract: Education and Morality are the direct object and subject of both concepts. Human, as the only being who can look at himself with a certain reflection while thinking, reasoning, and reasoning, develops from these two concepts and reveals and develops his own existence. The thinking person has both an ontological and epistemological feature. With these features, man continues his development by passing through a historical tunnel. Education is one of the most impressive cornerstones of this development. Undoubtedly, morality and ethical values have an important place in the human being a social and social being. Man makes his existence and life meaning by going through these two phenomena. This review focuses on three basic concepts, Human, Education and Morality, and examines key points associated with them. What is the historical meaning of education in life? While seeking an answer to the question, the idea that morality should complete the spiritual and principal foundations of such a search for life will be based on conscience, tolerance and respect.

Keywords


 • Aristoteles (1998). Nikomakhos’a Etik. (Çev. S. Babür): Ankara: Ayraç Yayınları.

 • Harris, S. (2016). Ahlakın Coğrafyası. (Çev. M. E. Nişancı). Ankara: Akılçelen Kitap Yayınları.

 • Kant, I. (2002). Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi. (Çev. İ. Kuçuradi). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.

 • Krishnamurti, J. (2012). Eğitim ve Yaşamın Anlamı. (Çev. A. Açıkgöz). İstanbul: Omega Yayınları.

 • Montessori, M. (2004). The Advanced Montessori Method. (Ed. G. L. Gutek). Mary- land: Rowman & Littlefield Publishers.

 • Platon (1993). Devlet. (Çev. S. Eyüboğlu & M. A. Cimcoz). İstanbul: Remzi Kita- bevi.

                                                                                                    
 • Article Statistics