Nurettin Topçu’nun Meritokratik Demokrasi Arayışı

Author :  

Year-Number: 2021-11:2
Language : null
Konu : Siyaset Felsefesi
Number of pages: 817-834
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale düşünür Nurettin Topçu’nun demokrasi eleştirilerini analiz etmekte ve yaygın demokrasi karşıtı Topçu yorumlamalarına ek olarak, Topçu’nun liyakatin önde olduğu bir demokrasi yorumunu destekler şekilde de okunabileceğini göstermektedir. Topçu demokrasilerde liyakat açığı olduğunu düşünmekte ve bu açığı gidermek için siyasal hayatın birçok alanında köklü reformlar yapılması gerektiğini savunmaktadır. Makale Topçu’nun demokrasi eleştirisinin çağdaş demokrasi teorisinde meritokrasiyi ve müzakereyi savunan teorisyenlerin eleştirileriyle benzerlik gösterdiğini belirtir. Makale Topçu’nun liyakate dayalı demokrasi yorumunun detaylı bir resmini ortaya koyduktan sonra, Topçu’nun meritokratik ve müzakereci demokrasi literatürü içerisinde de değerlendirilebileceğini belirterek sonlanır.

Keywords

Abstract

This article examines Nurettin Topçu’s critiques against democracy. It contends that in addition to the common reading of Topçu as anti-democratic, he can also be read as a theorist who defends a version of democracy that incorporates prominent meritocratic elements. Topçu thinks that there is a meritocratic deficit in democracies and to address this deficit, he defends making substantial reforms in many aspects of political life. The article proposes that Topçu’s criticisms against democracy in fact resemble the criticisms by theorists of meritocratic and deliberative democracy. After spelling out in detail Topçu’s conception of meritocratic democracy, the article concludes that Topçu can be read in relation to such literature as well.

Keywords


 • Argın, Ş. (2006). Nurettin Topçu’nun Ümitsiz İhya Arzusu ya da Siyasetin ‘Taşra’sında Taşranın Siyasetini Tahayyül Etmek. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Muhafazakarlık. (Ed.Tanıl Bora ve Murat Gültekingil). 3.baskı. İstanbul: İletişim Yayınları, 465–489.

 • Bächtiger, A., Dryzek, John S., Mansbridge, Jane., & Warren, Mark. (2018). Deli- berative Democracy: An Introduction. The Oxford Handbook of Deliberative Democracy.(Ed. Andre Bächtiger vd.). New York: Oxford University Press, 1-31.

 • Bai, T. (2013). A Confucian Version of Hybrid Regime: How Does It Work, and Why Is It Superior? The East Asian Challenge for Democracy: Political Meritocracy in Comparative Perspective. (Ed.Daniel A. Bell ve Chenyang Li). New York: Cambridge University Press, 55–87.

 • Bora, T. (2017). Cereyanlar: Türkiye’de Siyasi İdeolojiler (5.baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.

 • Brennan, J. (2016). Against Democracy. New Jersey: Princeton University Press.

 • Dallmayr, F. (2004). Beyond Monologue: For a Comparative Political Theory.Pers- pectives on Politics, 2 (2), 249–257.

 • Doğan, N.(2011). Türk Muhafazakarlığının Devlet Algısı: Nurettin Topçu Ör- neği.Doğu Batı,58, 213–228.

 • Dovi, S. (2018). Political Representation. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. (Ed. Edward N. Zalta).https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/political-representation/ (Erişim Tarihi: 10.10.2020)

 • Dural, A. B. (2010). Türk Muhafazakarlığı ve Nurettin Topçu: Başkaldırı ve Uyum (2.baskı). İstanbul: Kriter Yayınları.

 • Fishkin, J. (2018). Deliberative Polling. The Oxford Handbook of Deliberative Democ- racy.(Ed. Andre Bächtiger vd.).New York: Oxford University Press, 315-328.

 • Gündoğan, A. O. (2000). Nurettin Topçu. Doğu Batı,11, 95–113.

 • Kara, İ.(2020). Bir Siyasi İhya Hareketi: Topçu’da Siyaset ve Devlet Telakkisi. Hece,109 (2. baskı), 285–294.

 • Karaman, H. (2019). Nurettin Topçu (2.baskı). Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Ya- yınları.

 • Macedo, S. (2013). Meritocratic Democracy: Learning from the American Consti- tution. The East Asian Challenge for Democracy: Political Meritocracy in Comparative Perspective. (Ed.Daniel A. Bell ve Chenyang Li). New York: Cambridge University Press, 232–256.

 • Mollaer, F. (2016). Kimlik İslamı’na Karşı: Nurettin Topçu Düşüncesi Üzerine Notlar. Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi4: 49–60.

 • Öğün, S.S. (1992). Türkiye’de Cemaatçi Milliyetçilik ve Nurettin Topçu. İstanbul: Der- gah Yayınları.

 • Santos, B. D. S. Ed. (2005). Democratizing Democracy: Beyond the Liberal Democratic Canon. New York: Verso.

 • Smith, G.&Setälä, Maija. (2018). Mini-Publics and Deliberative Democracy. The Oxford Handbook of Deliberative Democracy. (Ed. Andre Bächtiger vd.).New York: Oxford University Press, 300-314.

 • Taşgetiren, Ö.(2019). Nurettin Topçu’nun Eğitim Anlayışında Liberal Etkiler. Mu- hafazakar Düşünce,16 (57), 43–60.

 • Topçu, N. (2016a). Demokrasi Ahlakı. İradenin Davası Devlet ve Demokrasi (7.baskı). İstanbul: Dergah Yayınları, 149–153.

 • Topçu, N.(2016b). Demokrasi Cenneti. İradenin Davası Devlet ve Demokrasi (7. baskı). İstanbul: Dergah Yayınları, 128–131.

 • Topçu, N.(2016c). Demokraside İnsan Şahsiyeti. İradenin Davası Devlet ve Demok- rasi (7 baskı). İstanbul: Dergah Yayınları, 137–143.

 • Topçu, N.(2016d). Devlet İradesi. İradenin Davası Devlet ve Demokrasi (7. baskı). İs- tanbul: Dergah Yayınları, 179–184.

 • Topçu, N.(2016e). Devlette İrade. İradenin Davası Devlet ve Demokrasi (7. baskı). İstanbul: Dergah Yayınları, 50–54.

 • Topçu, N.(2016f). İnsan ve Hürriyet. İradenin Davası Devlet ve Demokrasi (7. baskı).

 • Topçu, N.(2016g). İradenin Dâvası Devlet ve Demokrasi (7 baskı.). İstanbul: Dergah Yay.

 • Topçu, N.(2016h). Kin ile Din Birleşmez. İradenin Davası Devlet ve Demokrasi (7. baskı). İstanbul: Dergah Yayınları, 243–248.

 • Topçu, N.(2016i). Seçim Hürriyeti. İradenin Davası Devlet ve Demokrasi (7 baskı).

 • Topçu,N.(2016j). Siyasi Buhranımız. İradenin Davası Devlet ve Demokrasi (7 baskı).

 • Topçu, N. (2016k). Siyasi Partiler-I.İradenin Davası Devlet ve Demokrasi (7 baskı).

 • Topçu, N.(2016l). Siyasi Partiler-II. İradenin Davası Devlet ve Demokrasi (7 baskı).

 • Topçu, N.(2017a). Gazeteler. Ahlak Nizamı (10 baskı). İstanbul: Dergah Yayınları, 70–82.

 • Topçu, N. (2017b). Komünizmin Dünyası. Ahlak Nizamı (10 baskı). İstanbul: Der- gah Yayınları, 255–258.

 • Topçu, N.(2017c). Millet Basını. Ahlak Nizamı (10 baskı). İstanbul: Dergah Yayın- ları, 83–86.

 • Topçu, N.(2017d). Sanat ve Umumi Neşriyat. Ahlak Nizamı (10 baskı). İstanbul: Dergah Yayınları, 96–102

 • Topçu, N.(2017e). Türkiye’de Komünistlik. Ahlak Nizamı (10 baskı). İstanbul: Der- gah Yayınları, 294–300

 • Topçu, N.(2018a). Din Görevi. İslam ve İnsan Mevlana ve Tasavvuf (14. baskı). İstan- bul: Dergah Yayınları, 70–76.

 • Topçu, N.(2018b). Din Terbiyesi. İslam ve İnsan Mevlana ve Tasavvuf (14. baskı).

 • Topçu, N.(2018c). Fatih’in Büyük Mirası. Büyük Fetih (16. baskı). İstanbul: Dergah Yayınları, 15–24.

 • Topçu, N.(2018d). İslam Dünyasının Uyanışı. İslam ve İnsan Mevlana ve Tasavvuf (14.baskı). İstanbul: Dergah Yayınları, 55–62.

 • Topçu, N.(2018e). İslamı Sömüren Siyaset. İslam ve İnsan Mevlana ve Tasavvuf (14. baskı). İstanbul: Dergah Yayınları.

 • Topçu, N.(2018f). Toplumda Din Adamının Görevi. İslam ve İnsan Mevlana ve Ta- savvuf (14.baskı). İstanbul: Dergah Yayınları, 77–86.

 • Ünal, V. (2010). Nurettin Topçu’nun Düşünce Sisteminde Devlet ve Demokrasi. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14(2), 469–485.

 • Yetim, F. (2017). Ahlakçılık Düşüncesi Bağlamında Nurettin Topçu’nun İslamcılık Eleştirisi. Tarih ve Gelecek Dergisi, 3 (1), 10–23. Öz: Bu makale düşünür Nurettin Topçu’nun demokrasi eleştirilerini analiz etmekte ve yaygın demokrasi karşıtı Topçu yorumlamalarına ek olarak, Topçu’nun liyakatin önde olduğu bir demokrasi yorumunu destekler şekilde de okunabileceğini göstermektedir. Topçu demokrasilerde liyakat açığı olduğunu düşünmekte ve bu açığı gidermek için siyasal hayatın birçok alanında köklü reformlar yapılması gerektiğini savunmaktadır. Makale Topçu’nun demokrasi eleştirisinin çağdaş demokrasi teorisinde meritokrasiyi ve müzakereyi savunan teorisyenlerin eleştirileriyle benzerlik gösterdiğini belirtir. Makale Topçu’nun liyakate dayalı demokrasi yorumunun detaylı bir resmini ortaya koyduktan sonra, Topçu’nun meritokratik ve müzakereci demokrasi literatürü içerisinde de değerlendirilebileceğini belirterek sonlanır. Anahtar Kelimeler: Nurettin Topçu, meritokrasi, demokrasi, meritokratik demokrasi, müzakereci demokrasi.

                                                                                                    
 • Article Statistics