Çağdaş Epistemolojik Yaklaşımlar Bağlamında Gettier Problemi Üzerine Bir Değerlendirme

Author:

Year-Number: 2020-10:4
Number of pages: 1257-1280
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilginin ne olduğu problemi geleneksel bilgi teorilerinin en temel soru(n)larından biridir. Bilginin koşullarını ve ölçütlerini belirleyen epistemolojik koşulların neler olduğu bilginin mahiyetinin belirlenmesinde önemlidir. Bilginin gerekçelendirilmiş doğru inanç olduğu cevabı üzerinden yürütülen tartışmalar Gettier’in öne sürmüş olduğu karşıt argümanlardan oldukça etkilenmiştir. Tartışmaların devam etmesindeki en önemli neden doğruluğun epistemik açıdan incelendiğinde bazı metafiziksel problemleri beraberinde getirmesinden kaynaklanmaktadır. Bu türden metafiziksel problemler doğruluk kavramının anlamını daha da sorunsallaştırmıştır. Dolayısıyla doğruluğa ilişkin verilen tüm cevaplar bilginin ne olduğuna dair verilen cevaplarla iç içedir. Fakat bu sadece doğrunun bilgi için yeterli olmadığını ve gerekçelendirme koşulunun özellikle neyi gerektirdiği sorusuna yol açmıştır. Bu bağlamda çalışma, Gettier problemini çağdaş epistemolojik yaklaşımlar çerçevesinde ele almayı hedeflemektedir.

Keywords

Abstract

The problem of what knowledge is has been one of the most fundamental problems for classical theories of knowledge. What the epistemological conditions that determine the conditions and criteria of the knowledge are necessary for determining the nature of the knowledge. The debates over the answer that knowledge is the justified true belief have been highly influenced by the counter-arguments put forward by Gettier. The main reason for the continuation of the discussions is that the truth brings some metaphysical problems when analyzed epistemically. Such metaphysical problems have made the meaning of the concept of truth even more problematic. Therefore, all the claims regarding truth are intertwined with the answers given about what the knowledge is. But the truth is not a sufficient condition for knowledge and brings about the question of what the criterion of justification particularly can be fulfilled. In this regard, the research aims to discuss the Gettier problem with regard to contemporary epistemological perspectives.

Keywords