Bir Hayat Felsefesi ve Mutluluk Öğretisi Olarak Sınıfsız Aylaklık

Author:

Year-Number: 2019-9:4
Number of pages: 1073-1096
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada ilk olarak aylaklığın tanımı, tarihi, asalaklık ve tembellikle olan benzerlikleri ya da farklılıkları incelenecektir. Daha sonra aylaklığın tarihsel süreçte kazandığı anlam farklılıkları, tekabül ettiği sınıf ya da insan grupları ve aylaklığın günümüzde bir yaşam biçimi olarak kurulup kurulamayacağı tartışılacaktır. Bu zeminde; hem aylaklık teorisi, sosyal aylaklık, aylak sınıf ve kendi kendine yetme erdemi gibi bazı temel kavramlar hem de aylaklığın kapitalist sömürü düzeni için bir alternatif oluşturup oluşturamayacağı konu edilecektir. Nitekim kapitalist üretim-tüketim çılgınlığının en yıkıcı sonuçlarından biri olan gelir adaletsizliği ve tabiatın kirletilmesi neticesinde ekolojik dengenin bozulması ile yaşanan çevre felaketleridir. Makalenin temel tezi ise aylak hayat tarzının bir tembellik olmadığı, hem derin ekolojiye hizmet edebileceği hem de kapitalist sömürü düzenini rahatsız edecek olan bir iddiasının olduğudur. Sonuçta, aylaklık ne bir ideoloji ne de anarşizmde olduğu gibi bir antitez hareketi olarak değil; bir yaşam felsefesi ve bir mutluluk öğretisi olarak bizatihi tez olarak sunulacaktır.

Keywords

Abstract

In this study, first of all, the definition of idleness, its history, similarities or differences with parasitism and laziness will be examined. Then, the differences of meanings attributed by the idle groups or individuals to the word idleness during the course of history will be discussed. The question whether or not idleness can be established as a way of life today will be the basis of this study. On this basis, both basic concepts such as idleness theory, social idleness, idleness class and self-sufficiency virtue, and whether or not idleness can constitute an alternative to capitalist imperialism will be the sub-debates respectively. In fact, one of the most devastating consequences of the capitalist production-consumption frenzy is the environmental disasters caused by the injustice of income and imbalance of ecology as a result of pollution. The main thesis of the article is that being neither an ideology nor anarchism, but an antithesis movement, the idle lifestyle is not laziness, but a philosophy of life and doctrine of happiness, which can serve deep ecology and may even overthrow the capitalist and imperialist system.

Keywords