'Ben' Olma Kaygısı

Author :  

Year-Number: 2019-9:4
Language : null
Konu : Siyaset Felsefesi
Number of pages: 959-977
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada “ben, ego ve özgürlük” kavramları, Max Stirner’ın Biricik ve Mülkiyeti adlı eser çerçevesinde incelenecektir. Siyaset felsefesinde canlılığını yitirmeyen bir tartışma olan birey, bireycilik ve ben olma tartışmalarına Stirner’ın farklı bir bakış açısı sunduğu gösterilecektir. Çalışmada şu temel sorulara cevap aramaktadır: Birey onu kuşatan tüm yapılardan kurtulabilir mi? Stirner’in bireyi yalıtılmış, gerçekliklerden soyutlanmış bir antite midir? Stirner’in bireyi gerçek olabilir mi? Stirner’ın ego olmayı başarmış bireyi hedonist midir? Bu sorulardan hareketle çalışmanın temel iddialarından ilki, Stirner’ın felsefesinin temeli olan “ego” ile özdeşleşmiş “ben” vurgusunun, bireyin kendi dünyasında ve politik çerçevede özgürleşmesinin de temelini oluşturduğudur. İkinci iddia, Stirner felsefesinde özgür olmak, ben olabilmekten geçer. Üçüncü iddia Stirner, hem özgürlük hem de “ben” kavramlarını tüm değerleri yok edici ve yıkıcı bir şekilde savunur. Stirner’ın tüm bu iddialarının hareket noktası ise siyaset teorisinin asıl meselelerinden birinin bireyselleşebilme, ben olma, var olma, insan olma kaygısının her daim var olduğunu göstermektir.

Keywords

Abstract

In this study, the concepts of “I, ego and freedom”, will be examined within the framework of Max Stirner's books Unique and Property. It will be shown that Stirner offers a different point of view to the debates of individual, individualism and being, which is a debatable topic in political philosophy. The study seeks to answer the following basic questions: Can an individual get rid of all the structures surrounding him/her? Is Stirner's individual isolated entity? Can Stirner's individual be real? Is Stirner's individual who has managed to become an ego hedonist? The first of the basic claims of working with these questions is that the emphasis on “I” which is identified with the ego, which is the basis of Stirner's philosophy, forms the basis of the emancipation of the individual in his world and political framework. The second claim is that being free in Stirner's philosophy is being me. The third argument, Stirner, defends both the concepts of freedom and “I” in a devastating and destructive way. The common purpose of all of Stirner's arguments is to show that one of the main issues of political theory is the concern of individualization, being me, being, being human.

Keywords


 • Antliff, A. (2007). Anarchy, Power, and Poststructuralism. Substance, The Future of Anarchism, 36/2/ 113, 56-66.

 • Blumenfeld, J. (2018). All Things are Nothing to Me The Unique Philosophy of Max Stirner. Winchester: Zero Books.

 • Bookchin, M. (1998). Toplumsal anarşizm mi, yaşam tarzı anarşizm mi? (çeviri deniz Aytas, Gokhan Aksoy). İstanbul: Kaos Yayınları.

 • Camus, A. (1985). Başkaldıran İnsan (çeviri Tahsin Yücel). Ankara: Kuzey Yayınla- rı.

 • Cantzen, R. (2000). Daha Az Devlet Daha Çok Toplum (çeviri V. Atayam). İstan- bul: Ayrıntı Yayınları.

 • Carroll, J. (1974). The Anarcho-psychological Critique: Stirner, Nietzsche,Dostoevsky. London and Boston: Routledge and Kegal Paul.

 • Clark, J. P. (1976). Max Stirner’s Egoism. USA: Freedom Press.

 • Derrida, J. (2001). Marx’ın Hayaletleri (çeviri Alp Tümertekin). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 • Erkızan, H. N. (2002). Anarşist Düşüncenin Doğası Tarihsel Kökenleri ve Max Stirner Üzerine Bir İnceleme. Düşünen Siyaset- Anarşizm, 47-60.

 • Hasanof, K. (2002). Az devletten devletsizliğe: Max Stirner’in Egoist Bireyciliği. Düşünen Siyaset- Anarşizm, 61-82.

 • Jenkins, J. (2014). Max Stirner’s Ontology. International Journal of Philosophical Studies, 22/1, 3–26.

 • Kojeve, A. (2001). Hegel Felsefesine Giriş (çeviri Selahattin Hilav). İstanbul: YKY.

 • Leopold, D. (2006). The State and I’ Max Stirner’s Anarchism. The New Hegelians, Politics and Philosophy in the Hegelian School. (ed. Douglas Moggach). Cambridge: Cambridge University Press, 176-199.

 • Lukes, S. (1971). The Meanings of "Individualism". Journal of the History of Ideas, Vol. 32, No. 1, 45-66

 • Marx K., Engels F. (2004). Alman İdeolojisi (çeviri Sevim Belli). Ankara: Sol yayın- ları.

 • Newman, S. (2002). Politics of The Ego: Stirner's Critique of Liberalism. Critical Review of International Social and Political Philosophy, 5, 3, 1-26.

 • Nielsen, A. D. (2005). Horrible Workers. Oxford: Lexington Books.

 • Paterson, R.W.K. (1971). The Nihilistic Egoist Max Stirner. London: Oxford Univer- sity Press.

 • Ridder, W. De. (2011). Max Stirner: The End of Philosophy and Political Subjec- tivity. Max Stirner (ed.Saul Newman). England: Palgrave Macmillan, 143-164.

 • Shone, S. J. (2013). American anarchism. Leiden: Brill.

 • Stepelevich, L. (2006). Ein Menschenleben Hegel and Stirner. The New Hegeli- ans, Politics and Philosophy in the Hegelian School. (ed. Douglas Moggach). Cambridge: Cambridge University Press, 166-175.

 • Stirner, M. (2013). Biricik ve Mülkiyeti (çeviri Selma Türkis Noyan). İstanbul: Kaos

 • Tosun C. M., Çakır E. C. (2017). Biricik ve Mülkiyeti’nde Ben (Ego) Kavramı ve Modern İnsan Tanımının Dönüşümü. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) 24, 57-74.

 • Welsh, J. F. (2010). Max Stirner’s Dialectical Egoism. USA: Lexington Books. Öz: Çalışmada “ben, ego ve özgürlük” kavramları, Max Stirner’ın Biricik ve Mülkiyeti adlı eser çerçevesinde incelenecektir. Siyaset felsefesinde canlılığını yitirmeyen bir tartışma olan birey, bireycilik ve ben olma tartışmalarına Stirner’ın farklı bir bakış açısı sunduğu gösterilecektir. Çalışmada şu temel sorulara cevap aramaktadır: Birey onu kuşatan tüm yapılardan kurtulabilir mi? Stirner’in bireyi yalıtılmış, gerçekliklerden soyutlanmış bir antite midir? Stirner’in bireyi gerçek olabilir mi? Stirner’ın ego olmayı başarmış bireyi hedonist midir? Bu sorulardan hareketle çalışmanın temel iddialarından ilki, Stirner’ın felsefesinin temeli olan “ego” ile özdeşleşmiş “ben” vurgusunun, bireyin kendi dünyasında ve politik çerçevede özgürleşmesinin de temelini oluşturduğudur. İkinci iddia, Stirner felsefesinde özgür olmak, ben olabilmekten geçer. Üçüncü iddia Stirner, hem özgürlük hem de “ben” kavramlarını tüm değerleri yok edici ve yıkıcı bir şekilde savunur. Stirner’ın tüm bu iddialarının hareket noktası ise siyaset teorisinin asıl meselelerinden birinin bireyselleşebilme, ben olma, var olma, insan olma kaygısının her daim var olduğunu göstermektir. Anahtar Kelimeler: Ben, ego, birey, özgürlük, Max Stirner.

                                                                                                    
 • Article Statistics