Ahlak Felsefesi Bağlamında Sorumluluk ve Özgürlük İlişkisi

Author :  

Year-Number: 2019-9:2
Language : null
Konu : Felsefe
Number of pages: 515-533
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, tarihsel-olgusal ve sistematik olarak ahlak felsefesi çerçevesinde ortaya konulan sorumluluk ve özgürlük problemi araştırılmaktadır. Bu doğrultuda, öncelikle ahlak ve etik kavramlarının ayrımı üzerinde durulmaktadır. Bu temelde, geleneksel ve tarihsel olarak ortaya konulan belirli etik kuramlar çerçevesinde sorumluluk ve özgürlük ilişkisinin kavramsallaştırması ve anlamlandırılması ele alınmaktadır. Aynı zamanda, özellikle ahlaki olarak sorumluluk ve özgürlük kavramlarının temelinde yer alan belli bir bireysellik veya öznellik anlayışının da izleri sürülmektedir. Diğer yandan, hem modern rasyonellik ve kesinlik hem de modern bireysellik ve öznellik anlayışını sorgulayan ve yerinden eden post-modern yaklaşımın etik anlayışı ve bu anlayışa bağlı olarak ortaya konulan sorumluluk ve özgürlük ilişkisinin temel yönleri gösterilmeye çalışılmaktadır. Dolayısıyla, çalışmada geçmişten günümüze bazı temel etik kuramlar temelinde ortaya konulan sorumluluk ve özgürlük anlayışı üzerinde durulmakta ve bu anlayışın dönüşümüne bağlı olarak kavramsal ve bağlamsal birtakım temel belirlemeler yapılmaktadır.

Keywords

Abstract

The study takes into consideration the relationship between responsibility and freedom, which is set forth within the framework of moral philosophy in a historical-factual and systematic way. For this purpose, firstly, we determine the distinction between concepts of ethics and morality. Then, we deal with the conceptualization and meaning of the relationship between responsibility and freedom within the framework of specific ethical theories, both traditionally and historically. Furthermore, we examine in particular the role of individualism or subjectivity, which is at the core of the concepts of moral responsibility and freedom. On the other hand, the study determines the basic aspects and the relationship between freedom and responsibility within the framework of the post-modern ethical approach, that questions and removes modern rationality and certainty as well as modern individuality and subjectivity. Thus, the study focuses on the concept of responsibility and freedom which has been laid down on the basis of some basic ethical theories from the past to the present, and some conceptual and contextual basic determinations are made depending on the transformation of this understanding. Thus, the study focuses on the concept of responsibility and freedom, developed by some basic ethical theories of the past and present, and, in accordance with the genesis of these concepts, puts forward some basic conceptual and contextual definitions.

Keywords


 • Aristoteles (1997). Nikomakhos’a Etik. (Çev. S. Babür). Ankara: Ayraç Yayınevi.

 • Bauman, Z. (2011). Postmodern Etik. (Çev. A. Türker). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 • Evink, E. (2006). Patocka ve Derrida: Sorumluluk Üzerine. (Çev. E. Ekici). Cogito, 47-48, 256-272.

 • Foucault, M. (1988). Cinselliğin Tarihi 2. (Çev. H. Tufan). İstanbul: Afa Yayınları.

 • Göhmann, D. (2011). Der Utilitarismus John Stuart Mills. (PhD Thesis). Düsseldorf: Die Philosophische Fakultät der Heinrich-Heine-Universität.

 • Heiss, D. (2011). Verantwortung in der Modernen Gesellschaft. Freiburg im Breisgau: Verlag Karl Alber in der Verlag Herder GmbH. Habermas, J. (1983). Moralbewuβtsein und Kommunikatives Handeln. Frankfurt am Main: Shurkamp Verlag.

 • Habermas, J. (1991). Erläuterung zur Diskursethik. Frankfurt am Main: Shurkamp Verlag.

 • Kant, I. (2002). Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi. (Çev. İ. Kuçuradi). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.

 • Levinas, E. (2003). Sonsuza Tanıklık. (Haz. Z. Direk & E. Gökyaran). İstanbul: Metis Yayınları.

 • Mead, G. H. (1972). Mind, Self and Society. London: The University of Chicago Press.

 • Patzig, G. (1971). Ethik ohne Metphysik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

 • Pieper, A. (2012). Etiğe Giriş. (Çev, V. Atayman & G. Sezer). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 • Platon (1992). Devlet. (Çev. S. Eyüboğlu & M. A. Cimcoz). İstanbul: Remzi Kita- bevi.

 • Platon (1993). Sokrates’in Savunması. (Çev. T. Aktürel). Diyaloglar. İstanbul: Remzi Kitabevi.

 • Sandkühler, H. J. (Ed.) (2010). Enzyklopädie Philosophie. Hamburg: Felix Meiner

 • Tugendhat, E. (1984). Probleme der Ethik. Stuttgart: Philipp Reclam jun., GmbH & Co.

                                                                                                    
 • Article Statistics