Christine M. Korsgaard’da Hayvanlar ve Hayvanlara Yönelik Kimi Pratik Yükümlülüklerimiz

Author :  

Year-Number: 2019-9:1
Language : null
Konu : Felsefe
Number of pages: 147-179
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

C. M. Korsgaard Kantçı bir filozoftur, eserlerinde Kant’ın rehberliği altında hareket eder ve onun rehberliğinde “fail ve özdeşlik” (identity), “benlik/kendilik” (self), “normatiflik”, “pratik akıl”, “hayvanlar” gibi önemli tartışmalar yürütür. Eserlerinde özellikle nornatifliğin insan doğasıyla zorunlu ilişkisi olduğunu, bir zorunluluk biçimi olarak insan doğasında psikolojik bir güce sahip olduğunu, insan ruhunun oluşturucusu durumunda olduğunu ileri sürer. Korsgaard şuna inanır: Sadece rasyonel insan “inandığı ve yaptığı şeyleri yönetecek normatif ilkelere, yasalara” ulaşır, “normatif olarak kendini-yönetme” becerisi gösterir. Bu beceri diğer insan olmayan hayvanlarda mevcut değildir; hepsi akıl (reason) kapasitesine, rasyonaliteye sahip olmayıp salt evrimsel içgüdüleri, doğal yapıları ile hareket ederler. Gelgelelim Korsgaard bu farklılığı abartmamamız gerektiğini, bu farklılığın bizleri ahlaki olarak onlardan daha üstün kılmadığını söyler. Çünkü hayvanlar da bizler gibi yaşamlarına değerler yüklemekte, belli iyiler ve amaçlar peşinde koşmakta belli işlevlerle (ergon) yaşamaktadırlar. Bu çalışmamızda Korsgaard’ın hayvanlara yönelik ortaya koyduğu Kantçı teoriyi göreceğiz.

Keywords

Abstract

C. M. Korsgaard is a Kantian philosopher, she proceeds in her works with the guidance of Kant, and by this guidance, she argues important subjects as “agent and identity”, “self”, “normativity”, “practical reason”, and “animals”. In her works she especially argues that normativity has a necessary relationship with human nature, it has a psychological power in human nature as a form of necessity, it functions as the creator of the human soul. Korsgaard believes that: Only the rational person reaches to “the normative principles, laws which will govern the things she/he does and believes”, he/she has the skill “to normatively manage himself/herself”. This skill is not available in other non-human animals; they all do not have a capacity of reason, rationality rather they only act with their evolutionary instincts, their natural structures. Korsgaard, however, says that we must not exaggerate this difference and that this difference does not make us morally superior to them. For animals, like us, value their lives, pursuit certain goods and ends, live with certain functions (ergon). In this paper, we will see the Kantian theory which Korsgaard argues about animals.

Keywords


 • Hughes, A. [yön.] (2018). Alfa Kurt (Alpha). USA: Warner Bros..

 • Coetzee, J. M. (1999). The Lives of Animals. Princeton: Princeton University Press.

 • De Waal, F. (2006). Primates and Philosophers: How Morality Evolved. (Ed. S. Mace- do & J. Ober). Princeton: Princeton University Press.

 • Erkızan, H. N. (2012). Aristoteles’ten Nussbaum’a İnsan. İstanbul: Sentez Yayıncılık.

 • Kant, I. (2002). Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesi. (Çev. İ. Kuçuradi). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.

 • Korsgaard, C. M. (2000). Creating the Kingdom of Ends. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Korsgaard, C. M. (2008). The Constitution of Agency: Essays on Practical Reason and Moral Psychology. Oxford: Oxford University Press.

 • Korsgaard, C. M. (2006). Morality and the Distinctiveness of Human Action. F. De Waal. Primates and Philosophers: How Morality Evolved. (Ed. S. Macedo & J. Ober). Princeton: Princeton University Press, 98-119.

 • Korsgaard, C. M. (2009). Self-Constitution: Agency, Identity, and Integrity. Oxford: Oxford University Press.

 • Korsgaard, C. M. (2012) (Online Pub. Date). Interacting with Animals: A Kantian Account. The Oxford Handbook of Animal Ethics. (Eds. T. L. Beacuhamp & R. G. Frey). Oxford: Oxford University Press, 91-118.

 • Korsgaard, C. M. (2013). Kantian Ethics, Animals, and the Law. Oxford Journal of Legal Studies, 33 (4), 629-648.

 • Korsgaard C. M. (2018). Fellow Creatures: Our Obligations to the Other Animals. Oxford: Oxford University Press.

 • Harari, Y. N. (2015). Hayvanlardan Tanrılara Sapiens: İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi. (Çev. E. Genç). İstanbul: Yordam Kitap.

 • MacIntyre, A. (2002). Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues. Chicago: Open Court.

 • Mutlu, B. (2015). Martha Nussbaum’da İyi Yaşam ve Talih. (Yayınlanmamış DrT). İzmir: Ege Üniversitesi.

 • Nussbaum, M. C. (2007). Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Members- hip. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.

 • Nussbaum, M. C. (2012). (Online Pub. Date). The Capabilities Approach and Animal Entitlements. The Oxford Handbook of Animal Ethics. (Eds. T. L. Beacuhamp & R. G. Frey). Oxford: Oxford University Press, 228-250.

 • Nussbaum, M. C. (2013). Political Emotions: Why Love Matters for Justice. Cambrid- ge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press.

 • Regan, T. (2004). The Case for Animal Rights. California: University of California

 • Regan, T. (2007). Kafesler Boşalsın: Hayvan Haklarıyla Yüzleşmek. (Çev. S. Çağla- yan). İstanbul: İletişim Yayınları.

 • Singer, P. (2005). Hayvan Özgürleşmesi. (Çev. H. Doğan). İstanbul: Ayrıntı Yayınla- rı.

                                                                                                    
 • Article Statistics