Devlet Aklı Sorununa Siyasetnameler Üzerinden Bir Bakış

Author :  

Year-Number: 2018-8:2
Language : null
Konu : Siyaset Felsefesi
Number of pages: 573-591
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, devlet aklı sorunu siyasetnameler üzerinden tartışmaktır. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümü devlet aklı kavramının doğasına ve tarihsel gelişimine değinmektedir. İkinci bölüm ise siyasetnamelerdeki haliyle devlet aklı sorununu incelemektedir. Çalışmanın ana argümanı, devlet aklı kavramının siyasetnameler üzerinden izini sürmenin mümkün olduğudur.

Keywords

Abstract

This study aims to discuss the problem of the reason of state through siyasatnamas. The study consists of two sections. The first section focuses on the nature and historical development of the concept of the reason of state. The second section examines the problem of the reason of state in siyasatnamas through an interpretive-textual method. The major argument of the study is that traces of the term reason of state can be found in siyasatnamas.

Keywords


 • Akyüz, V. (2004). Asr-ı Saadette Siyasi Konuşmalar. İstanbul: Dergâh Yayınları.

 • Armitage, D. (2000). Edmund Burke and Reason of State. Journal of the History of Ideas, 61 (4), 617-634.

 • Botero, G. (2017). The Reason of State. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Çakır, M. (2015). Öğütler Kitabı: Râhatü’l-İnsân ve Zafer-Nâme Metinleri. İstanbul: Büyüyenay Yayınları

 • Çâvîş, A. (2015). İslam ve Siyaset: Hz. Ali’nin Bir Emirnâmesi. Çev. M. A. Ersoy. İstanbul: Büyüyenay Yayınları

 • Çaylak, A. (2018). İslam Siyasi Düşüncesi: Giriş, Kavramsal ve Tarihsel Çerçeve. İslam Siyasi Düşünceler Tarihi. (Ed. A. Çaylak). Ankara: Savaş Yayınları, 3-22.

 • Çolak, O. M. (2003). İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Siyasetnâmeler Bibli- yografyası. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 1 (2): 339-378.

 • Dâye, N. (2017). Hüküm Sahiplerinin İzleyecekleri Yol. (Haz. Ş. Severcan). İstanbul:

 • El-Câhız, E. O. (2015). Saray Âdâbı: Kitabü’t Tâc fî Ahlâki’l-Mülûk. (Çev. A. Benli). İstanbul: Klasik Yayınları.

 • El-Herevî, A. E. B. (2016). Siyaset ve Savaş Sanatı. (Haz. S. Yazar). İstanbul: Büyü- yenay Yayınları.

 • Foucault, M. (2001). Kelimeler ve Şeyler: İnsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi. (Çev. M. A. Kılıçbay). Ankara: İmge Kitabevi.

 • Foucault, M. (2015). Biyopolitikanın Doğuşu: Collège de France Dersleri (1978-1979). (Çev. A. Tayla). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

 • Gajda, A. (2009). Tacitus and Political Thought in Early Modern Europe. The Cambridge Companion to Tacitus. (Ed. A. J. Woodman). Cambridge: Cambridge University Press, 253-268.

 • Hacib, Y. H. (2003). Kutadgu Bilig. (Çev. R. R. Arat). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

 • Hörcher, F. (2016). The Renaissance of Political Realism in Early Modern Euro- pe: Giovanni Botero and the Discourse of Reason of State. Krakowskie Studia z Historii Pañstwa i Prawa, 9 (2), 187–210.

 • Hutchinson, S. (2014). Intelligence, Reason of State and the Art of Governing Risk and Opportunity in Early Modern Europe. Economy and Society, 43 (3), 370-400.

 • İbn Haldun (2017). Mukaddime. (Haz. S. Uludağ). İstanbul: Dergâh Yayınları.

 • İbn Zafer (2014). Devletin Ölümsüzlük İksiri. (Haz. S. Yazar). İstanbul: Büyüyenay

 • İbnu’l-Mukaffa (2004). İslam Siyaset Üslubu. (Çev. V. Akyüz). İstanbul: Dergâh

 • İbrahîm bin Muhammed (2016). Devlet ve İnsan: Siyasetin İlkeleri, Yöneticilerin Vasıfları. (Haz. H. Acar). İstanbul: Büyüyenay Yayınları.

 • İnalcık, H. (2005). Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adalet. İstanbul: Eren Yayınları.

 • İnalcık, H. (2016b). Osmanlı İmparatorluğu: Klasik Çağ (1300-1600). (Çev. R. Sezer). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • İzzetî, E. (2014). İslam’da Siyaset Teorisi. (Çev. Y. Demirkıran). İstanbul: İnsan

 • Kafesoğlu, İ. (1955). Büyük Selçuklu Veziri Nizamü'l-Mülk'ün Eseri Siyasetname ve Türkçe Tercümesi. Türkiyat Mecmuası, 12, 231-256.

 • Köksal, A. C. (2017). Fıkıh ve Siyaset: Osmanlılarda Siyâset-i Şeriyye. İstanbul: Klasik

 • Kurtoğlu, Z. (2013). İslam Düşüncesinin Siyasal Ufku: Siyaset Sorunu Açısından Din- Felsefe İlişkileri. İstanbul: İletişim Yayınları.

 • Kutlu, A. & Koç, F. (2017). Devlet Aklı Kavramında ‘Devlet Adamı’ Figürü. Anka- ra Üniversitesi SBF Dergisi, 72 (2), 333-354.

 • Lapidus, I. M. (2013). İslam Toplumları Tarihi 1: Hazreti Muhammed’den 19. Yüzyıla. (Çev. Y. Aktay). İstanbul: İletişim Yayınları.

 • Leaman, O. (2014). İslâm Felsefesine Giriş. (Çev. Ş. Öçal & M. Özdemir). Ankara: Hece Yayınları.

 • Lemke, T. (2016). Politik Aklın Eleştirisi: Foucault’nun Modern Yönetimsellik Çözüm- lemesi. (Çev. Ö. Karlık). Ankara: Phoenix Yayınları.

 • Lütfi Paşa (2017). Asafnâme. (Haz. A. Uğur). İstanbul: Büyüyenay Yayınları.

 • Machiavelli, N. (2010). Hükümdar. (Çev. N. Adabağ). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

 • Malcolm, N. (2007). Reason of State, Propaganda and the Thirty Years War. Oxford: Oxford University Press.

 • Mâverdî (2004). Siyaset Sanatı. (Çev. M. Sarıbıyık). İstanbul: Ark Yayınları

 • Meinecke, F. (1962). Machiavellism: The Doctrine of Raison d’Etat and Its Place in Modern History. (Trans. D. Scott). New Haven: Yale University Press.

 • Platon (2007). Yasalar. (Çev. C. Şentuna & S. Babür). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

 • Poggi, G. (2016). Devlet: Doğası, Gelişimi ve Geleceği. (Çev. A. Babacan). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

 • Sabuktay, A. (2010). Devletin Yasal Olmayan Faaliyetleri: Susurluk Olayı’na Hukuk- Siyaset Kuramından Bakış. İstanbul: Metis Yayınları.

 • Sancar, M. (2008). ‘Devlet Aklı’ Kıskacında Hukuk Devleti. İstanbul: İletişim Yayın-

 • Abdî Efendi (2017). Dil İle Akıl Arasında Söyleşi. (Haz. M. Ayar & N. Altunsoy).

 • Strauss, L. (1978). Thoughts on Machiavelli. Chicago: The University of Chicago Press.

 • Tunuslu H. P. (2017). Ülkelerin Durumunu Öğrenmek İçin En Doğru Yol. (Çev. K. S. Muhammed). İstanbul: Büyüyenay Yayınları.

 • Türk, H. B. (2012). Çoban ve Kral: Siyasetnamelerde İdeal Yönetici İmgesi. İstanbul:

 • Viroli, M. (2005). From Politics to Reason of State: The Acquisition and Transformation of the Language of Politics 1250–1600. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Yılmaz, M. Ş. (2016). Sultanların Aynası: Ahmed bin Hüsameddin Âmâsî ve Eseri Mirâtu’l-Mülûk. İstanbul: Büyüyenay Yayınları.

 • Waszink, J. (2010). Your Tacitism or Mine? Modern and Early-Modern Concep- tions of Tacitus and Tacitism. History of European Ideas, 36, 375-385.

 • Waszink, J. (2013). Lipsius and Grotius: Tacitism. History of European Ideas, 39 (2), 151-168.

 • Zencâni (2005). Sultana Öğütler: Alaeddin Keykubat’a Sunulan Siyasetname. (Çev. H. H. Adalıoğlu). İstanbul: Yeditepe Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics