Alain Badiou’nun Olay Felsefesine Dair Eleştirel Bir Değerlendirme

Author :  

Year-Number: 2018-8:2
Language : null
Konu : Felsefe
Number of pages: 471-489
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Alain Badiou, Olay Felsefesi ve ona bağlı hakikat anlayışı ile çağdaş felsefeye radikal bir alternatif sunar. Olay felsefesinin temel iddiası, klasik felsefenin ve postmodernizmin hakikat ve özne anlayışlarından farklı, yeni bir hakikat ve özne teorisi kurmaktır. Yeni bir felsefe üslubu inşasında Badiou, varlık, hakikat, durum, olay, özne ve sadakat kavramlarını kendi sistematiğine göre yeniden formüle etmiştir. Badiou’nun felsefesinin temel argümanı, olay adını verdiği geniş kapsamlı değişimlerdir. Olay, “durum” üzerindeki statükoyu kırma ve ondan kopmayla gerçekleşir; Badiou, hakikatin ancak türeyimsel usuller adını verdiği dört alan içerisinde gerçekleşen olaylar sonucunda türetilebileceğini ifade eder. Felsefenin hakikat üzerine düşünebileceği yegâne dört alan; bilim, sanat, politika ve aşk’tır. Felsefe bu dört alanda üretilen hakikatleri “yakalayan” bu hakikatlerin uygun biçimde aynı zamanda rastlaşması üzerine düşünen bir düzlemdir. Bu çalışmanın amacı, Badiou’nun hakikat yönelimli felsefe anlayışının temel kavramlarını, karşı çıktığı post-modern yönelimlerle karşılaştırarak analiz etmek ve çağdaş felsefeye sunduğu radikal alternatifi eleştirel bir perspektiften değerlendirmektir.

Keywords

Abstract

Alain Badiou presents a radical alternative to contemporary philosophy with the Philosophy of Event and the understanding of truth connected with it. The basic assertion of the philosophy of event is to establish a new theory of truth and subject, different from the understanding of truth and subject of classical philosophy and postmodernism. Attempting to build a new style of philosophy, Badiou reformulated the concepts of being, truth, state, event, subject and loyalty according to his own system. The basic argument of Badiou's philosophy lies in the wide range of changes that he called event. The event happens with breaking the status quo over "the state" and breaking away from it; Badiou argues that truth can only be derived as a result of events occurring within the four areas that he named as genetic processes. The only four areas Philosophy can think about truth are science, art, politics and love. Philosophy is a plane that “captures” the truths produced in these four areas and thinks about the simultaneous coincidence of these truths. This study aims to analyze the basic concepts of Badiou's truth-oriented philosophy by comparing it with the postmodern orientations he opposed and to evaluate the radical alternative he introduced to the contemporary philosophy from a critical perspective.

Keywords


 • Badiou, A. (2005). Being and Event. New York: Continuum.

 • Badiou, A. (2012). Felsefe İçin Manifesto. (Çev. M. Erşen). İstanbul: MonoKL Ya- yınları.

 • Badiou, A. (2015). Fransız Felsefesinin Macerası. (Çev. P. B. Yalım). İstanbul: Metis Yayınları.

 • Badiou, A. (2016). Sonsuz Düşünce. (Çev. I. Ergüden & T. Birkan). İstanbul: Metis

 • Derrida, J. (2001). Writing and Differance. New York: Routledge Classics.

 • Derrida, J. (1994). Göstergebilim ve Gramatoloji. (Çev. T. Akşin). İstanbul: Afa Yayıncılık.

 • Derrida, J. (1999). Différance. (Çev. Ö. Sözer). Toplumbilim, 10.

 • Foucault, M. (2006). Deliliğin Tarihi. (Çev. M. A. Kılıçbay). Ankara: İmge Kitabe- vi.

 • Hallward, P. (2016). Sonsöz. A. Badiou. Etik-Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme. (Çev. T. Birkan). İstanbul: Metis Yayınları.

 • Hewlett, N. (2018). Badiou, Balibar, Ranciére. (Çev. H. İ. Mavituna). İstanbul: Metropolis Yayınları.

 • Lyotard, J. F. (2014). Postmodern Durum. (Çev. İ. Birkan). Ankara: Bilgesu Yayınla- rı.

 • Megill, A. (2008). Aşırılığın Peygamberleri: Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida. (Çev. T. Birkan). Ankara: Ayraç Yayınları.

 • Norris, C. (2000). Deconstruction. New York: Routledge.

 • Türk, D. (2013). Öteki, Düşman, Olay: Levinas, Schmitt ve Badiou’da Etik ve Siyaset. İstanbul: Metis Yayınları.

 • West, D. (1998). Kıta Avrupası Felsefesine Giriş. (Çev. A. Cevizci). İstanbul: Para- digma Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics