I. Kant: 'Ebedi Barış' Olanağında Bir Modus Vivendi Taslağı

Author :  

Year-Number: 2017-7:2
Language : null
Konu : Felsefe
Number of pages: 01-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uygarlık kavramı genelde bilimsel alanlardaki gelişme olarak de-ğerlendirilmektedir. Bu durumu insanın psiko-sosyal yönünün bir yan-sıması olarak değerlendirmek mümkündür. İnsanoğlu bu alandaki ba-şarılarıyla övünmekte, gururlanmaktadır. Bir insanın diğer bir insanı, bir devletin diğer bir devleti yenme, yok etme arzusunun kökeni nedir? Savaşların odağında insan doğası ve “devlet doğası”nın (aklının) aynı tarz hareket ettiği düşünülmektedir. Egemen olmak, yönetmek, geniş-lemek, gibi temel faktörler ön plana çıkmaktadır. Çatışmanın, savaşın, soykırımların olmayacağı olası bir “ebedi barış”ın hüküm sürdüğü bir dünya kurulamaz mı? Aydınlanma filozofu Kant dünya üzerinde barı-şın tesisini amaçlayan “Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme”sini 1795’te yazar. Kant için insan olanaklar bütünüdür. Savaşan insan olanağını her durumda sergileyen insan neden ebedi bir barış sürecini ortaya çıkaracak bir modus vivendi olanağı için çaba göster(e)memektedir. Kant, barışı tesis edebilme olanağını sergileyebilecek insan için pratik felsefe örneği olarak uluslararası hukuk zemininde “Ebedi Barış”ı mümkün görmektedir. Geçici bir çözüm, geçici bir yaşam tarzı olarak değil daimi bir modus vivendi olanağı olarak barış sağlanabilir.

Keywords

Abstract

What is the origin of the desire of a human being or a state to defeat or destroy respectively another human being or a state? In focus of the wars, it is regarded that the human nature and the “nature (mind) of the state” act in the same way. Basic factors such as dominating, governing and expanding come into prominence. Is it not possible to establish a world in which there is no conflict, war or genocides and a possible “perpetual peace” reigns? Kant, who is a philosopher of the period of enlightenment, has written his “Perpetual Peace: A Philosophical Sketch” in 1795 which aims the establishment of the peace on earth. For Kant human being is a sum of possibilities. Why cannot or does not human being strive for a possibility of a modus vivendi which will reveal the possibility of a process of perpetual peace, while exhibiting the possibility of fighting human being in every case? As an example of a practical philosophy for a human being who may exhibit the possibility of establishing a perpetual peace, Kant regards the “perpetual peace” possible on the ground of the international law. Peace can be ensured not as a temporary solution, a temporary way of living but as the possibility of a perpetual modus vivendi.

Keywords


 • Clausewitz, C. V. (2008). Savaş Üzerine (çev. S. Koçak). İstanbul: Doruk Yayınları.

 • Gerhard, V. (2010). Kant Felsefesinin Politik Evreni. Eleştirel Bir Politika Teorisi: Kant’ın Ebedi Barış Taslağı Üstüne (der. H. Çörekçioğlu). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 225-242.

 • Kant, I. (1982). Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi (çev. U. Nutku). İstanbul: Yazko Felsefe Yazıları.

 • Kant, I. (1984). Sürekli Barış Üstüne Felsefi Bir Deneme. Seçilmiş Yazılar (çev. N. Bozkurt). İstanbul: Remzi Kitabevi, 224-266.

 • Kant, I. (2002). Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi (çev. İ. Kuçuradi). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.

 • Locke, J. (1999). Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler (çev. İ. Çetin). İstanbul: Para- digma Yayınları.

 • Locke, J. (2004). Hükümet Üzerine İkinci Deneme (çev. F. Bakırcı). Ankara: Babil Yayınları.

 • Ökten, K. H. (2001). Immanuel Kant’ın “Ebedi Barış Üzerine Felsefi Bir Deneme” Adlı Eseriyle Ortaya Koyduğu Ebedi Barış Fikri ve Bu Fikrin Uluslararası İlişkiler Düşüncesinde Yarattığı Etki. Basılmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Reyhani, N. (2006). Ebedi Barışın Olabilirliğine Kant’ın İnancı. Barışın Felsefesi: 200. Ölüm Yıldönümünde Kant (ed. İ. Kuçuradi). Ankara: Türkiye Felsefe Ku- rumu Yayınları, 75-83.

 • Soysal, M. (2013). Modus Vivendi. Cumhuriyet Gazetesi, 14 Haziran.

 • Tepe, H. (2000). Kant Etiği ve Barış Düşüncesi: Etik Savaşları Önleyebilir mi? Barışın Felsefesi: 200. Ölüm Yıldönümünde Kant (ed. İ. Kuçuradi). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 63-73.

 • Teson, F. (1992), The Kantian Theory of International Law. Columbia Law Re- view, XCII. Öz: Uygarlık kavramı genelde bilimsel alanlardaki gelişme olarak değerlendirilmektedir. Bu durumu insanın psiko-sosyal yönünün bir yansıması olarak değerlendirmek mümkündür. İnsanoğlu bu alandaki başarılarıyla övünmekte, gururlanmaktadır. Bir insanın diğer bir insanı, bir devletin diğer bir devleti yenme, yok etme arzusunun kökeni nedir? Savaşların odağında insan doğası ve “devlet doğası”nın (aklının) aynı tarz hareket ettiği düşünülmektedir. Egemen olmak, yönetmek, genişlemek, gibi temel faktörler ön plana çıkmaktadır. Çatışmanın, savaşın, soykırımların olmayacağı olası bir “ebedi barış”ın hüküm sürdüğü bir dünya kurulamaz mı? Aydınlanma filozofu Kant dünya üzerinde barışın tesisini amaçlayan “Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme”sini 1795’te yazar. Kant için insan olanaklar bütünüdür. Savaşan insan olanağını her durumda sergileyen insan neden ebedi bir barış sürecini ortaya çıkaracak bir modus vivendi olanağı için çaba göster(e)memektedir. Kant, barışı tesis edebilme olanağını sergileyebilecek insan için pratik felsefe örneği olarak uluslararası hukuk zemininde “Ebedi Barış”ı mümkün görmektedir. Geçici bir çözüm, geçici bir yaşam tarzı olarak değil daimi bir modus vivendi olanağı olarak barış sağlanabilir. Anahtar Kelimeler: Kant, ebedi barış, olanak, savaş, insan, modus vivendi.

                                                                                                    
 • Article Statistics