Albert Camus: Yabancı ve Sisifos Söyleni: Duygusal Bir Deney Olarak Saçmanın Düşünsel Bir Kavrama Yükselişi

Author :  

Year-Number: 2017-7:2
Language : null
Konu : Çağdaş Felsefe
Number of pages: 145-162
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Albert Camus’nün Yabancı adlı romanı ile Sisifos Söyleni başlıklı denemesi uyumsuz bir duyarlılıktan hareketle insanlara dünyanın saçmalığını göstermesi açısından 20. Yüzyıl felsefe tarihinin en önemli yapıtlarından kabul edilir. Her iki metin de yaşamın anlamsızlığı, varoluşumuzun saçmalığı, dünyaya karşı eksiksiz bir aldırmazlık, çağdaş insan üzerindeki nihilizm büyüsü gibi konuları saçma kavramından hareketle sorunsallaştırır. Çalışmanın amacı ilk safhada duygusal bir deney olan saçmanın salt düşünsel bir kavrama nasıl yükseldiğini insanın hayatını kuran anların çeşitliliğinden hareketle incelemektir.

Keywords

Abstract

Albert Camu’s novel Stranger and His essay named The Myth of Sisyphus are accepted as one of the most important works of the history of philosophy in terms of showing the absurd of the world to the people. Both texts starting from the concept of absurdity problematize the subjects such as the meaningless of life, the absurdity of our existence, a full indifference to the World and the magic of nihilism on modern man. The aim of the study is to investigate how the absurdity, which was an emotional experiment in the first phase, rose to a purely intellectual concept with a variety of moments forming the man’s life.

Keywords


 • Bloom, H. (2008). Bloom’s Guides: The Stranger. New York: Infobase Publishing.

 • Braun, L. & Master, B. (2000). Düşüşün Tanıklığı (çev. İ. Şener). İstanbul: İzdüşüm

 • Camus, A. (2003). Defterler-2: Ocak 1942-Mart 1951, çev. Ümit Moran Altan, İstan- bul: İthaki Yay.

 • Camus, A. (2009a). Sisifos Söyleni (çev. T. Yücel). İstanbul: Can Yayınları.

 • Camus, A. (2009b). Veba (çev. N. T. Öztokat). İstanbul: Can Yayınları.

 • Camus, A. (2010a). Başkaldıran İnsan (çev. T. Yücel). İstanbul: Can Yayınları.

 • Camus, A. (2010b). Düşüş (çev. H. Demirhan). İstanbul: Can Yayınları.

 • Camus, A. (2010c). Tersi ve Yüzü (çev. T. Yücel). İstanbul: Can Yayınları.

 • Camus, A. (2010d). Yabancı (ev. V. Günyol). İstanbul: Can Yayınları.

 • Cevizci, A. (2009). Felsefe Tarihi: Thales’ten Baudrillard’a. İstanbul: Say Yayınları.

 • Cruickshank, J. (1965). Albert Camus ve Başkaldırma Edebiyatı (çev. R. Güran). İstanbul: De Yayınları.

 • Gündoğan, A. O. (1995). Albert Camus ve Başkaldırma Felsefesi. İstanbul: Birey

 • Gündoğan, A. O. (1999). Edebiyat ile Felsefe İlişkisi. Ankara Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Prof. Dr. Necati Öner Armağanı), CXL, 195-203.

 • Lebesque, M. (1984). Camus (çev. A. Kurultay). İstanbul: Alan Yayınları.

 • Murdoch, I. (1985). Felsefe ve Edebiyat (çev. U. Kocabaşoğlu). Yeni Düşün Adam- ları (ed. B. Magee). İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

 • Öktem, Ü. (2011). Felsefede Edebiyatın Yeri ve Önemi. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, CXL, 125-146.

 • Sagi, A. (2002). Albert Camus and the Philosophy of the Absurd (trans. B. Stein). Ams- terdam: Rodopi B.V.

 • Sartre, J.-P. (1967). Edebiyat Üzerine (çev. B. Onaran). İstanbul: De Yayınları.

 • Sartre, J.-P. (2009). Varlık ve Hiçlik: Fenomenolojik Ontoloji Denemesi (çev. T. Ilgaz & G. Ç. Eksen). İstanbul: İthaki Yayınları.

 • Şevki, A. (2009). Edebiyat ve Yorum. Ankara: Havuz Yayınları.

 • [*] Bu makale 18-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempoz-

                                                                                                    
 • Article Statistics