Türkçe Öğretmeni Adaylarının 'Felsefe' Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Author :  

Year-Number: 2017-7:1
Language : null
Konu : Felsefe, Türkçe Eğitimi
Number of pages: 335-359
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Felsefe, insanın bilinçlenmesinde, evreni, dünyayı ve kendisini anlama ve anlamlandırmasında önemli bir işleve sahiptir. Öğretmenlik mesleğinin felsefeyle ilişkili olması, Türkçe öğretmenlerinin de dil kullanımı ilkelerini öğreten ve bu vesileyle düşünmeye sevk eden bir alanda olmalarıyla felsefe kavramsal olarak daha da önem kazanmıştır. Türkçe öğretmenleri dil mantığını ve sistematiğini veren, dilin sınırları doğrultusunda düşünceyi şekillendirebilen, dil ile üretilen türleri, bilhassa edebiyat ürünlerini öğrenciye tanıtan kişilerdir. Bu çalışmanın temel amacı Türkçe eğitimi ana bilim dalı öğrencilerinin “felsefe” kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla tespit etmektir. Çalışma grubunu Çukurova Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında 2, 3 ve 4. sınıflarda eğitim gören öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak her öğrenciye “Felsefe ... gibidir. Çünkü ...” ifadesinin yazılı olduğu pusulalar verilmiş ve boşlukların doldurulması istenmiştir. Araştırmada elde edilen metaforlar farklı kategorilerde toplanmıştır. Araştırmada felsefenin Türkçe eğitiminde okuyan öğrenciler gözünde nerede olduğu ve eğitimde ne şekilde kullanılacağı hususunda ipuçları elde edilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Philosophy has a significant function in the awakening of human, understanding and perceiving the universe, the world and himself. Since teaching profession is related with philosophy and hereby they both are in a field promoting thinking, Philosophy has gained more importance conceptually. Teachers of Turkish language are those who teach the system and logic of language, who can shape the ideas in line with the boundaries of language and who introduce students the works produced with language, particularly literary works. The basic purpose of this study is to determine the perceptions of the students in the Department of Turkish Education about the term, philosophy through metaphors. The study group consists of the students in the 2nd, 3rd and 4th grades in the Department of Turkish Education in Çukurova University. As data collecting tool, each student was given papers in which the expression “Philosophy is like ….., because …..” is included and they were required to fill in the blank places. The metaphors obtained in the study were collected under different categories. In the study, it was attempted to determine what place the philosophy is in the eyes of the students studying Turkish and find out some clues about how it can be used in education.

Keywords


 • Akkaya, A. (2013). Suriyeli Mültecilerin Türkçe Algıları. EKEV Akademi Dergisi, 56, 179-190.

 • Aristoteles (2014). ,Metafizik I. Kitap (çev. A. Arslan). İstanbul: Sosyal Yayınlar.

 • Arslan, M. M. & Bayrakçı, M. (2006). Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşı- mının Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi. Millî Eğitim, 171, 100-108.

 • Aydoğdu, E. (2008). İlköğretim Okullarındaki Öğrenci ve Öğretmenlerin Sahip Olduk- ları Okul Algıları ile İdeal Okul Algılarının Metaforlar (Mecazlar) Yardımıyla Analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi.

 • Ayık, H. (2009). Felsefe ve Metafor. http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D03200/2009_6_1/2009_6_1_AYIKH.pdf. Erişim Tarihi Mayıs 24, 2017.

 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen Kavramı İle İlgili Metaforlara İlişkin Öğrenci, Öğ- retmen ve Yöneticilerin Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (4), 693712.

 • Eraslan, L. (2011). Sosyolojik Metaforlar. Akademik Bakış, 27, 1-22.

 • Fretzin, L. (2001). Metaphors in Teaching. http://lrs.ed.uiuc.edu/students/fretzin/EPL11q5Metaphors.htm. Erişim Tarihi Temmuz 10, 2015.

 • Girmen, P. (2007). İlköğretim Öğrencilerinin Konuşma ve Yazma Sürecinde Metafor- lardan Yararlanma Durumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

 • Işıldak, M. (2006). Felsefe Nedir? FLSF Dergisi, 1, 45-58.

 • Keklik, N. (1990). Felsefede Metafor, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa- kültesi Yayınları.

 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. California: Sage Publications.

 • Osborn, M. (1997). The Play of Metaphors. Education, 118 (1),84-87.

 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri (çev. M Bütün & S. B. Demir). Ankara: Pegem Akademi.

 • Saban, A. (2004). Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 131-155.

 • Saban, A. (2008). Okula İlişkin Metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-496.

 • Semerci, Ç. (2007). “Program Geliştirme” Kavramına İlişkin Metaforlarla Yeni İlköğretim Programlarına Farklı Bir Bakış. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31 (2), 125-140.

 • Tamimi, Y. (2005). Örgüt Kültürünün Metaforlarla Analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi.

 • Ünsal, S. & Korkmaz, F. & Çetin, A. (2016). Lise Öğrencilerinin ‘‘Felsefe’’ Kavra- mına Yönelik Metafor Algılarının İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (3), 1047- 1064.

 • Vendryes J. (1968). Dil ve Düşünce (çev. B. Vardar). Ankara: Yeni İnsan Yayınları.

 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics