Türkçe Öğretmeni Adaylarının 'Felsefe' Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Author:

Year-Number: 2017-7:1
Number of pages: 335-359
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Felsefe, insanın bilinçlenmesinde, evreni, dünyayı ve kendisini anlama ve anlamlandırmasında önemli bir işleve sahiptir. Öğretmenlik mesleğinin felsefeyle ilişkili olması, Türkçe öğretmenlerinin de dil kullanımı ilkelerini öğreten ve bu vesileyle düşünmeye sevk eden bir alanda olmalarıyla felsefe kavramsal olarak daha da önem kazanmıştır. Türkçe öğretmenleri dil mantığını ve sistematiğini veren, dilin sınırları doğrultusunda düşünceyi şekillendirebilen, dil ile üretilen türleri, bilhassa edebiyat ürünlerini öğrenciye tanıtan kişilerdir. Bu çalışmanın temel amacı Türkçe eğitimi ana bilim dalı öğrencilerinin “felsefe” kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla tespit etmektir. Çalışma grubunu Çukurova Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında 2, 3 ve 4. sınıflarda eğitim gören öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak her öğrenciye “Felsefe ... gibidir. Çünkü ...” ifadesinin yazılı olduğu pusulalar verilmiş ve boşlukların doldurulması istenmiştir. Araştırmada elde edilen metaforlar farklı kategorilerde toplanmıştır. Araştırmada felsefenin Türkçe eğitiminde okuyan öğrenciler gözünde nerede olduğu ve eğitimde ne şekilde kullanılacağı hususunda ipuçları elde edilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Philosophy has a significant function in the awakening of human, understanding and perceiving the universe, the world and himself. Since teaching profession is related with philosophy and hereby they both are in a field promoting thinking, Philosophy has gained more importance conceptually. Teachers of Turkish language are those who teach the system and logic of language, who can shape the ideas in line with the boundaries of language and who introduce students the works produced with language, particularly literary works. The basic purpose of this study is to determine the perceptions of the students in the Department of Turkish Education about the term, philosophy through metaphors. The study group consists of the students in the 2nd, 3rd and 4th grades in the Department of Turkish Education in Çukurova University. As data collecting tool, each student was given papers in which the expression “Philosophy is like ….., because …..” is included and they were required to fill in the blank places. The metaphors obtained in the study were collected under different categories. In the study, it was attempted to determine what place the philosophy is in the eyes of the students studying Turkish and find out some clues about how it can be used in education.

Keywords