Kant'ın Eleştiri Öncesi Dönem Zaman Anlayışı

Author :  

Year-Number: 2017-7:1
Language : null
Konu : Zaman Felsefesi
Number of pages: 205-223
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kant felsefesinin anlaşılmasında onun zamanın mahiyetine dair görüşleri önemli bir role sahiptir. Buna karşılık Kant’ın zamanın mahiyeti hakkındaki görüşleri nispeten ihmal edilmiştir. Bu çerçevede onun zaman teorisi üzerine bir inceleme gerekli görünmektedir. Kant düşünce hayatı boyunca zamanın mahiyeti üzerine farklı görüşler benimsemiştir. Bu farklılıklar en temelde eleştiri öncesi ve sonrası dönem düşüncelerinde kendini gösterir. Bu çalışmanın temel amacı Kant’ın eleştiri öncesi dönem zaman teorisini ortaya koyarak, eleştirel dönem düşüncelerinin anlaşılmasına zemin hazırlamaktır.

Keywords

Abstract

His views of the nature of the time play an important role in the understanding of Kant’s philosophy. Whereas Kant's views on the nature of time are relatively neglected. In this framework, an examination on his theory of time seems necessary. Kant has adopted different opinions on the nature of time during the his life of thought. These differences most manifest themselves in pre and post-critical period thoughts. The main purpose of this work is to prepare the ground for understanding the Kant’s critical period thoughts by revealing the his pre-critical period time theory.

Keywords


 • Al-Azm, S. J. (1967). Kant’s Theory of Time. New York: Philosophical Library.

 • Beck, L. W. (1969). Early German Philosophy Kant and His Predecessors. Massachu- setts: The Belknap Press of Harvard University Press.

 • Beiser, F. C. (1992). Kant’s Intellectual Development: 1746-1781. The Cambridge Companion to Kant (ed. P. Guyer). Cambridge: Cambridge University Press, 26-61.

 • Caruso, F. & Xavier, R. M. (2015). On Kant’s First Insight into the Problem of Space Dimensionality and Its Physical Foundation. Kant-Studien, 106 (4), 547-560.

 • Edwards, J. B. & Schönfeld, M. (2012). Introduction. Natural Science (ed. E. Wat- kins). Cambridge: Cambridge University Press, 1-7.

 • Kant, I. (2002). Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena (çev. İ. Kuçuradi & Y. Örnek). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.

 • Kant, I. (2012). Thought on True Estimation of Living Forces. Natural Science (ed. E. Watkins). Cambridge: Cambridge University Press, 9-155.

 • Leibniz, G. W. (2011). Monadoloji (çev. D. Çetinkasap). İstanbul: Pinhan Yayınla- rı.

 • Mates, B. (1986). The Philosophy of Leibniz Metaphysics and Language. Oxford: Oxford University Press.

 • Newton, I. (1999). The Principia: Mathemathical Principles of Natural Philosophy (trans. B. Cohen & A. Whitman). London: University of California Press.

 • Schönfeld, M. (2000). The Philosoph of the Young Kant. Oxford: Oxford University Press.

 • Topakkaya, A. (2013). Felsefe, Din ve Kültür’de Zaman. İstanbul: Paradigma Yayınla-

 • Vailati, E. (1997). Leibniz & Clarke. A Study of Their Correspondence. Oxford: Oxford University Press. Öz: Kant felsefesinin anlaşılmasında onun zamanın mahiyetine dair görüşleri önemli bir role sahiptir. Buna karşılık Kant’ın zamanın mahiyeti hakkındaki görüşleri nispeten ihmal edilmiştir. Bu çerçevede onun zaman teorisi üzerine bir inceleme gerekli görünmektedir. Kant düşünce hayatı boyunca zamanın mahiyeti üzerine farklı görüşler benimsemiştir. Bu farklılıklar en temelde eleştiri öncesi ve sonrası dönem düşüncelerinde kendini gösterir. Bu çalışmanın temel amacı Kant’ın eleştiri öncesi dönem zaman teorisini ortaya koyarak, eleştirel dönem düşüncelerinin anlaşılmasına zemin hazırlamaktır. Anahtar Kelimeler: Kant, eleştiri öncesi dönem, zaman, zamanın mahiyeti, zaman ve mekân.

                                                                                                    
 • Article Statistics