Schools of Islamic Philosophy in Melāyē Jizīrī’s Dīwān

Author :  

Year-Number: 2016-6:2
Language : null
Konu : İslam Felsefesi
Number of pages: 19-39
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Molla Ahmed el-Cezeri 16. yüzyılın sonları ile 17. yüzyılın ortaları arasında yaşamış bir İslam düşünürüdür. Dîvân adlı eseri Kürtçe (Kurmanci) dilinde yazılmıştır. Bir çok Kürt alim, şair ve bilgin Cezerî'nin etkisinde kalmıştır. Bu çerçevede, onun eseri yüzyıllar boyunca Kürt medreseleri ve tekkelerinde neredeyse kutsal bir metin olarak ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, Dîvân'ın İslam felsefesi ekolleri ile ilişkisini analiz etmektir. Başka bir ifadeyle bu çalışma Cezerî'nin İslam felsefesinin Meşşâî, Işrâkî ve sûfî ekollerine yaklaşımını ele almaktadır.

Keywords

Abstract

Melaye Jiziri (Mullah Ahmad al-Jazari) is a Muslim thinker who lived between the end of 16th century and the middle of 17th century. His work, Diwan, is written in Kurdish (Kurmanji dialect) language. Many Kurdish scholars, poets and wises were under the influence of al-Jiziri. In that respect, his work was examinated in Kurdish madrasahs and lodges, almost as a holy text, throughout centuries. The aim of this work is to explore the ways in which his Diwan intersects with school of Islamic philosophy. In other words this work is restricted to dealing with Mela's approach to Peripatetic, illuminationism and Sufism, which are well-known schools of Islamic philosophy

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics