Spinoza’nın Tractatus Politicus’unda Zorunluluk ve İnsan Doğası Tartışmasının Siyasal Anlamı

Author :  

Year-Number: 2016-6:2
Language : null
Konu : Siyaset Felsefesi
Number of pages: 41-55
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan doğası sorunu ve siyaset ilişkisine dair çok şey yazılıp söylenmiştir. Bu doğrultuda siyaseti düşünme biçiminin, insan doğası sorununun nasıl algılandığı, anlaşıldığı, açıklandığı ve konumlandırıldığı ile el ele ilerlediği iddia edilebilir. Söylemeye bile gerek yok ki, insan doğası sorununa dair çeşitli varsayımlar, anlayışlar ve perspektifler iyi bir siyasal toplum arayışının hep merkezinde olmuştur. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı; Spinoza’nın Tractatus Politicus’unda zorunluluk ve insan doğası tartışmasının siyasal anlamına bakmaktır. Bunu yaparken öncelikle zorunluluk ve insan doğası arasındaki ilişki ele alınacak, ardından zorunluluk ve siyaset arasındaki bağ incelenecektir.

Keywords

Abstract

Much ink has been spilled over the relationship between the problem of human nature and politics. Accordingly, one might argue that the way thinking about and of politics inevitably goes hand glove in the way how one perceives, understands, explains and positions the problem of human nature. It goes without saying that various assumptions, insights and perspectives concerning the problem of human nature have always been at the centre of the quests for a good political society. Moving from this axis, the aim of this study is to take a glance at the political meaning of the debate of necessity and human nature in Spinoza’s Tractatus Politicus. In so doing, the study first deals with the relationship between necessity and human nature and then scrutinizes the connection between necessity and politics.

Keywords


 • Akal, C. B. (2004a). Varolma Direnci ve Özerklik: Bir Hak Kuramı İçin Spinoza’yla.

 • Akal, C. B. (2004b). Özgürlüğün Geleceği Yoktur: Edebiyatta Spinoza. Ankara: Dost Kitabevi.

 • Akal, C. B. (2009). Spinoza ve Teolojik-Politik İnceleme Hukukun Neresinde- ler?.Spinoza Günleri: Teolojik-Politik İnceleme Etrafında (haz. C. B. Akal). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 1-7.

 • Armaner, T. (2009). Spinoza’da “Doğal Hak” Ya da Aklın Doğası. Spinoza Günleri: Teolojik-Politik İnceleme Etrafında (haz. C. B. Akal). İstanbul: İstanbul Bilgi

 • Balibar, E. (2004). Spinoza ve Siyaset (çev. S. Soyarslan). İstanbul: Otonom Yayın- cılık.

 • Bumin, T. (2005). Tartışılan Modernlik: Descartes ve Spinoza. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • Canaslan, E. (2009). Teolojik-Politik İnceleme’den Politik İncelemeye Spinoza’da Çokluk Kavramı. Spinoza Günleri: Teolojik-Politik İnceleme Etrafında (haz. C. B. Akal). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 29-39.

 • Copleston, F. (1996). Felsefe Tarihi: Spinoza (çev. A. Yardımlı). İstanbul: İdea Ya- yınevi.

 • Eken, B. (2015). Spinoza: Bir Özgürleşme Siyaseti Ontolojisi. Spinoza ile Karşılaş- malar (der. G. Ateşoğlu & E. Canaslan). İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 194-202.

 • Eksen, G. Ç. (2015). Spinoza’da Fortitudo ve Barış Üzerine. Spinoza ile Karşılaşma- lar (der. G. Ateşoğlu & E. Canaslan). İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 149-161.

 • Ergün, R. (2015). Spinoza’da Hukuk ile Hak İlişkisi. Spinoza ile Karşılaşmalar (der. G. Ateşoğlu & E. Canaslan). İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 113-136.

 • Güner, O. (2015). Tabii Yasadan Tabii Hakka: Locke ve Spinoza. Spinoza ile Karşı- laşmalar (der. G. Ateşoğlu & E. Canaslan). İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 162193.

 • Hellman, H. (2003). Büyük Çekişmeler (çev. F. Baytok). Ankara: Tübitak Yayınları.

 • Hünler, S. Z. (2003). Spinoza. İstanbul: Paradigma Yayınları.

 • May, T. (2000). Postyapısalcı Anarşizmin Siyaset Felsefesi (çev. R. G. Öğdül). İstan- bul: Ayrıntı Yayınları.

 • Mathèron, A. (2011). Spinoza’ya Göre Devlet, Spinozacı Anlamda Bir Birey Midir? (çev. B. Açıkyıldız). Felsefelogos. 40 (1), 77-90.

 • Nadler, S. (2008). Spinoza: Bir Yaşam (çev. A. Duman & M. Başekim). İstanbul: İletişim Yayınları.

 • Scruton, R. (2002). Spinoza (çev. C. Atila). İstanbul: Altın Kitaplar.

 • Spinoza, B. (2004). Geometrik Düzene Göre Kanıtlanmış ve Beş Bölüme Ayrılmış Olan Etika (çev. H. Z. Ülken). Ankara: Dost Kitabevi.

 • Spinoza, B. (2009). Politik İnceleme (çev. M. Erşen). Ankara: Dost Kitabevi.

 • Spinoza, B. (2010). Teolojik-Politik İnceleme (çev. C. B. Akal & R. Ergün). Ankara: Dost Kitabevi.

 • Spinoza, B. (2015a). Kısa İnceleme (çev. E. Ayhan). Ankara: Dost Kitabevi.

 • Spinoza, B. (2015b). Descartes Felsefesinin İlkeleri ve Metafizik Düşünceler (çev. C. Şenkaya). Ankara: Dost Kitabevi.

 • Spinoza, B. (2015c). Anlama Yetisinin Düzeltilmesi Üzerine İnceleme (çev. E. Ayhan).

 • Şiray, M. (2015). İmgeden Akla: Spinoza’nın Toplum ve Bireysellik Anlayışını Tutkular Üzerinden Yeniden Okumak. Spinoza ile Karşılaşmalar (der. G. Ateşoğlu & E. Canaslan). İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 212-225.

                                                                                                    
 • Article Statistics