Kategoriler Kitabı’nın Meşşâî Mantıktaki Mertebesi Üzerine Tartışmalar

Author:

Year-Number: 2014-4:1
Number of pages: 61-72
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kategoriler Kitabı’nın mantık bilimindeki yeri ve mertebesi hakkında filozoflar arasında tartışmalar süregelmiştir. İbn Haldun müteahhirûn döneminde Kategoriler Kitabı’nın mantık biliminden çıkarıldığını söylemiştir. İbn Sînâ kategorilerin mantık biliminde incelenmesini uygun görmemiştir. Kategoriler Kitabı’nın mantık bilimindeki mertebesi hakkında en isabetli yorumlar Fârâbî’ye aittir. Bu makalede daha ziyade bu üç düşünürün konu hakkındaki görüş ve değerlendirmeleri tasvir edilmeye çalışılacaktır.<

Keywords

Abstract

Discussions have been continued among philosophers in the place and position of the Book of Categories in logic. Ibn Khaldun said that Book of Categories had ejected from logic in period of later logicians. Ibn Sina did not approve of studying categories in logic. The most appropriate interpretations in the Book of Categories is al-Farabi’s interpretations. In this article most especially these three thinkers’ opinions and assessments on this problem will be try to describe.<

Keywords