Bir Erdem Olarak Adâlet: Nasîruddin Tûsî, Kınalızâde Ali ve Alasdair MacIntyre Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Author :  

Year-Number: 2012-2:2
Language : null
Konu : Etik
Number of pages: 85-101
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Antik Çağ’ın erdem merkezli ahlâk anlayışının farklı kültür, coğrafya ve tarihlerde uyarlanma çabası ve paradigmanın adâlet kavramı üzerindeki dramatik etkisini incelemek adına kaleme alınmış bu makalede Aristoteles’ten ilham olunan bir erdemin Nasîruddin Tûsî, Kınalızâde Ali ve Alasdair MacIntyre’ın düşünce dünyalarındaki karşılıkları açıklanmaya çalışılmıştır. Tûsî ve Kınalızâde’nin erdemleri İslâm ahlâkına adaptasyon biçimleri ile MacIntyre’ın “erdem ahlâkına dönüş”ünün imkânı ve günümüz değerlerinin, Aristoteles’in erdemleri ile aynı potada eritmenin ne derecede mümkün olduğu sorgulanmıştır.<

Keywords

Abstract

In this article, which is written in order to study the treatments of the virtue-oriented ethics concern of the Ancient Age into various cultures, geographies and eras, and the dramatic impact of the paradigm on the concept of justice, the analogy between the virtue inherited from Aristotle and the way of thinking of Nasîruddin Tusî, Kınalızâde Ali and Alasdair MacIntyre. It is questioned that how Tusî and Kınalızâde adapted the virtues into Islamic ethics and possibilities of “re-adoption of the virtue ethics” of MacIntyre; and what it is possible to melt the contemporary and Aristotelian virtues into one pot. <

Keywords


 • Aquinas, T. (2006). Summa Theologiae. Pamplona: Corpus Thomisticum.

 • Aristoteles (2009). Nikomakhos’a Etik (çev. Saffet Babür). Ankara: Bilgesu Yayıncı- lık.

 • Güriz, A. (2001). Adâlet Kavramı. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.

 • Hünler, S.Z. (1997). İki Adâlet Arasında. Ankara: Vadi Yayınları.

 • İbn Haldun (1988). Mukaddime (haz. S. Uludağ). İstanbul: Dergâh Yayınları.

 • Kaptan, F.E. (2008). Erdem Merkezli Bir Adâlet Tasarımı: Alasdair MacIntyre’ın Gö- rüşleri Bağlamında Bir İnceleme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Kınalızâde Ali (2007). Ahlâk-ı Alâî (haz. M. Koç). İstanbul: Klasik Yayınları.

 • MacIntyre, A. (1959). Hume on ‘Is’ and ‘Ought’. The Philosophical Review, 68 (4).

 • MacIntyre, A. (1988). Whose Justice? Which Rationality? Indiana: University of Notre Dame Press.

 • MacIntyre, A. (2001). Erdem Peşinde (çev. M. Özcan). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 • Tûsî, N. (2007). Ahlâk-ı Nâsırî (çev. A. Gafarov & Z. Şükürov). İstanbul: Litera Yayıncılık.

 • Oktay, A.S. (2005). Kınalızâde Ali Efendi ve Ahlâk-ı Alâî. İstanbul: İz Yayıncılık.

 • Unan, F. (2004). İdeal Cemiyet, İdeal Devlet, İdeal Hükümdar. Ankara: Lotus Yayıne- vi.

 • Yu, J. (2002). MacIntyre and Aristotle’s Ethisc. Shandong: Shandong University Press.

                                                                                                    
 • Article Statistics