Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


8:2 NumberEditor
Mustafa Çevik & İlyas Altuner & Emin Çelebi

Assistant Editor
Eriko Ogden

Ankara  2018/12

Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorialİbrahim Okan Akkın  
The Residue of Anthropocentrism in Heidegger’s Question after Technic Ss, 427-440
Heidegger’in Tekniğe İlişkin Sorgulamasındaki İnsan-merkezcilik Kalıntısı

Summary | Abstract | Full Text |

Femi Richard Omotoyinbo  
Knowledge as the Working and Walking Narrative Ss, 441-453
Çalışma ve Gezme Anlatısı Olarak Bilgi

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Hilmi Demir  
Popper'ın Aksiyomatik Olasılık Kuramı ve Değer-Atama Problemi Ss, 455-469
Popper's Axiomatic Probability System and the Value-Assignment Problem

Summary | Abstract | Full Text |

Feyza Şule Güngör  
Alain Badiou’nun Olay Felsefesine Dair Eleştirel Bir Değerlendirme Ss, 471-489
A Critical Evaluation of Alain Badiou's Philosophy of Event

Summary | Abstract | Full Text |

Sadık Erol Er & Onur Varolun  
Derrida ve Tekillik Edebiyatı Ss, 491-504
Derrida and The Literature of Singularity

Summary | Abstract | Full Text |

Nurten Öztanrıkulu Özel  
The Denial of the Idea of Personal Identity as a Result of Hume’s Skepticism Ss, 505-519
Hume’un Skeptisizminin Bir Sonucu Olarak Kişisel Özdeşlik Tasarımının Reddi

Summary | Abstract | Full Text |

Faik Kurtulmuş  
Looking for the Kernel of Truth in Sandel’s 'The Case Against Perfection' Ss, 521-534
Sandel’in 'Mükemmeliyet’e Karşı Argümanlar’ındaki Doğruluk Payının Sorgusu

Summary | Abstract | Full Text |

Murat Bahadır  
Ölümün Modern İnsan Hayatındaki Konumuna İlişkin Bir Değerlendirme Ss, 535-552
An Assessment of the Position of Death in Modern Human Life

Summary | Abstract | Full Text |

Eray Yağanak  
Bir Savaş Yöntemi Olarak İnsani Müdahale Ss, 553-572
Humanitarian Intervention as a Method of War

Summary | Abstract | Full Text |

Hasan Bahadır Türk  
Devlet Aklı Sorununa Siyasetnameler Üzerinden Bir Bakış Ss, 573-591
A Glance at the Problem of Reason of State through Siyasatnamas

Summary | Abstract | Full Text |

Deniz Kundakçı  
Right to Universal, Plural and Secret Vote: On the Liberal and Conservative Paradoxes of Mill's 'Elitist' Democracy Ss, 593-617
Evrensel, Çoğul ve Gizli Oy Hakkı: Mill’in 'Seçkinci' Demokrasi Kuramının Liberal ve Muhafazakâr Paradoksları Üzerine

Summary | Abstract | Full Text |

Bekir Geçit  
İbn Haldun'da Siyasal Gücün Kullanılmasında 'Asabiyet'in Önemi Ss, 619-639
The Importance of 'Asabiyya' in the Use of Political Power in Ibn Khaldun

Summary | Abstract | Full Text |

Şahin Efil  
İnsan-Doğa-Tanrı İlişkisi Sorunu ve Küresel Ekolojik Felaket Karşısında İki Temel Öneri Ss, 641-664
The Problem of the Relation of Man-Nature-God and Two Basic Proposals against the Global Ecological Disaster

Summary | Abstract | Full Text |

Ferhat Yöney  
Yeni Bir Ahlaki Doğalcılık Türü Olarak Cornell Realizm Ss, 665-680
Cornell Realism as a New Type of Moral Naturalism

Summary | Abstract | Full Text |

Olena Lobanchuk  
Synchronic Approach to Comparative Research of Ukrainian Cultural Space in European Context Ss, 665-674
Avrupa Bağlamında Ukrayna Kültür Alanının Karşılaştırmalı Araştırmasına Eşzamanlı Yaklaşım

Summary | Abstract | Full Text |

Nurhayat Çalışkan Akçetin  
'İnsancı' Olmak ya da 'İnsan' Olmak: Hümanizm’e Eleştirel Bir Bakış Ss, 691-712
Being 'Humanist' or Being "Human': A Critical Approach to Humanism

Summary | Abstract | Full Text |

Hatice Başdağ Baş  
Analitiklik, Özcülük ve Bütüncülük Ss, 713-731
Analyticity, Essentialism and Holism

Summary | Abstract | Full Text |

Caner Çiçekdağı  
‘Tikel’ Kavramının Mantıksal Yapısı ve Türkçedeki Kullanımları Ss, 733-749
Logical Structure of the Concept of 'Particular' and Its Uses in Turkish

Summary | Abstract | Full Text |

Gülümser Durhan  
Aristoteles Retoriğinde Kullanılan Kanıtlamaların Bilgi Değeri Ss, 751-769
Epistemological Value of Demonstrations of Aristotle's Rhetoric

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Özturan  
Epistemik Açıdan Mantıksal Bilgi Ss, 771-819
The Logical Knowledge from the Epistemic Aspect

Summary | Abstract | Full Text |

Melike Molacı  
Stoacı Neden Türleri Ss, 821-839
Stoic Kinds of Causes

Summary | Abstract | Full Text |

Ejder Okumuş  
Fârâbî Felsefesinde Toplumsal Kavramlar: Bir Başlangıç Çalışması Ss, 841-858
Social Concepts in al-Farabi’s Philosophy: A Beginning Study

Summary | Abstract | Full Text |

Umut Dağ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: K. Küçükalp, 'Nietzsche ve Postmodernizm' Ss, 859-862
Book Review: 'Nietszche and Postmodernism' by K. Küçükalp

Summary | Abstract | Full Text |

Fatih Özkan & İlyas Altuner  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ö. Türker, 'Ahlâkın Temeli' Ss, 863-869
Book Review: 'The Basis of Morality' by Ö. Türker

Summary | Abstract | Full Text |

Ali Tekin  
Report: On Arabic-Islamic Logic and Philosophy: Some Notes and Interview with Charles E. Butterworth Ss, 871-884
Takdim: Arap-İslam Mantığı ve Felsefesi Üzerine: Bazı Notlar ve Charles E. Butterworth ile Bir Söyleşi

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri