Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Cisimsel Sûret ve Metafizik Arasında Matematiksel Bilginin Yeri Üzerine Bir Değerlendirme
(An Evaluation on the Place of Mathematical Knowledge Between Bodily Form and Metaphysics )

Author : Vatan Karakaya    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 12:2
Page : 357-376
    


Summary
Bu çalışmanın temel amacı; fiziki bilgi alanı ile metafizik bilgi alanı arasında bulunan matematiksel bilginin yeri üzerine bir değerlendirme yapmaktır. Varlığın yaradılış hali metafiziksel bilgi olan “var olmak bakımından varlık” bilgisini gerekli kılmaktadır. Saf güç ve imkân olarak maddenin sûret yoluyla varlığa gelmesi duyulur âlemde cisim olarak adlandırılmaktadır. Cisim dünyasının sûretlerinin dış duyu ve iç duyu yoluyla nasıl bilgiye dönüştüğü araştırma konumuzun esasını oluşturmaktadır. Cisim dünyasında sûretlerin oluşturduğu ancak duyulur olmayan bilgi sahasının niceliksel alanı matematiksel bilgi olarak tarif edilebilir. Dolayısıyla matematiksel bilginin varlığın yaratılmasından sonraki varlık âleminin nicelikleriyle oluştuğu ve metafizik ile duyulur dünyanın arasında bir insan yeterliliği olarak ortaya çıktığı görülür. Çalışmanın odaklandığı diğer konu metafizik, matematik ve duyulur bilginin değişik medeniyet havzalarında nasıl algılandığı ve felsefe tarihinde hangi yönleriyle tartışıldığıdır. Öncelikle Antik Yunan’da Platon ve Aristoteles’in teorileriyle oluşan varlığın bilgiye konu oluşu niceliksel anlamda matematik bilgi olarak kısaca ele alınmıştır. Daha sonra İslâm medeniyetinde Meşşâî düşünce geleneğinin varlığa ve bilgiye bakışı ana hatlarıyla açıklanarak İslâm düşünce geleneklerinden kelâmın varlık ve bilgi teorisine değinilmiştir.

Keywords
Madde, form, metafizik, bilgi, matematiksel bilgi.

Abstract
The primary purpose of this study is to evaluate the place of mathematical knowledge between the field of physical knowledge and the field of metaphysical knowledge. The state of being's creation necessitates the knowledge of "being in terms of being", which is metaphysical knowledge. The fact that matter comes into existence through form as pure power and possibility is called body in the sensible realm. The basis of our research is how the images of the body world are transformed into information through external and internal senses. In general, in the world of bodies, the quantitative domain of the non-sensible information field, which is formed by its images, can be described as mathematical knowledge. Therefore, it turns out that mathematical knowledge is formed by the quantities of the realm of existence after the creation of existence, and that there is a human competence between metaphysics and the sensible world. Another subject that the study focuses on is to explain how metaphysics, mathematics, and sensible knowledge are perceived in different civilizâtion basins and which aspects are discussed in the history of philosophy. First, the fact that the existence formed by the theories of Plato and Aristotle in the ancient Greek civilization basin is the subject of knowledge is briefly discussed. Then, the perspective of existence and knowledge of the peripatetic thought tradition in Islamic civilization is explained with the main lines and again, the theory of existence and knowledge of kalam, which is one of the Islamic thought traditions, is mentioned.

Keywords
Matter, form, metaphysics, knowledge, mathematical knowledge.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri