Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Metaphoric Perceptions of Philosophy Students on the Concept of Philosophy
(Felsefe Bölümü Öğrencilerinin Felsefe Kavramına İlişkin Metaforik Algıları )

Author : Hüseyin Çaldak  & Nesip Demirbilek  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:2
Page : 979-997
    


Summary
Araştırmanın amacı felsefe bölümü öğrencilerinin felsefe kavramını nasıl kavramsallaştırdıklarını ve algıladıklarını metaforlar aracılığı ile belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomonolojik desen, çalışma grubunun belirlenmesinde ise amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Bingöl Üniversitesi Felsefe bölümünde öğrenim gören toplam 184 üniversite öğrencisi yer almıştır. Felsefe bölümü öğrencilerine metafor cümlesi online olarak gönderilmiştir. Verilerin analizinde “içerik analizi” tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre felsefe bölümü öğrencileri tarafından en fazla “düşünmeye yöneltmesi” kategorisin-de metafor üretilmiştir (f=29). Çalışmamızda elde ettiğimiz en önemli sonuçlardan biri, Türkiye’de Felsefeye karşı olumsuz tavırların sebeplerinden en büyüğü; felsefenin mahiyetinin bilinmemesidir. Bu konuda benzer çalışmalarla yapılan kıyaslamalarda, felsefe eğitimi almış olan öğrencilerin, felsefe eğitimi görmeyen öğrencilere nazaran felsefe kavramına karşı algılarının daha çok olumlu olduğu gerçeği saptanmıştır. Felsefenin zararlı olduğu, dinle çeliştiği, zihni bulandırdığı, gereksiz olduğu gibi algıların çoğunun felsefeyi bilmemekten kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Keywords
Felsefe, metafor, felsefe bölümü öğrencileri, düşünme, sorgulama.

Abstract
The study aims to determine how students of the philosophy department conceptualize and perceive the concept of philosophy through metaphors. In the study, phenomenological design, one of the qualitative research methods, was used, and a purposeful sampling technique was used to determine the study group. A total of 184 university students studying at Bingöl University Philosophy Department in the 2020-2021 academic year were included in the research. The metaphor sentence was sent online to the students of the philosophy department. The "content analysis" technique was used to analyze the data. According to the results of the research, most metaphors were produced by the students of the philosophy department in the category of "leading to thinking" (f = 29). One of the most important results we obtained in our study, the largest of the reasons for the negative attitude towards philosophy in Turkey; philosophy is not known literally. In the comparisons made with similar studies on this subject, it has been determined that students who have received philosophy education have a more positive perception of the concept of philosophy than students who have not studied philosophy. We can say that most of the perceptions that philosophy is harmful, contradicts religion, confuses the mind, and is unnecessary are caused by not knowing philosophy.

Keywords
Philosophy, metaphor, philosophy department students, thinking, questioning.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri