Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Dini Metinlerdeki Dilin Anlaşılmasına Yönelik Bazı Mülahazalar
(Some Considerations on the Understanding of the Language Used in Religious Texts )

Author : Salih Özer    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:1
Page : 419-448
    


Summary
Dilin menşei tartışmaları tarih boyunca hem Müslüman alimleri hem de diğer ilim adamlarını ciddi şekilde meşgul etmiş bir husustur. Söz konusu tartışmalar hiçbir gelenekte sadece dil ile ilgili salt düşünsel bir tartışma ve irdeleme olarak kalmamış, bilakis dini metinlerin yapısı/doğasına ve dolayısıyla anlaşılmasına yönelik yaklaşımları da ilgilendiren bir çerçevede cereyan etmiştir. Öte yandan dilin kendisi noktasındaki hem geçmişte hem de özellikle günümüzdeki çalışmalar ciddi felsefi imaları barındırmakta olup dini metinlerdeki birtakım kullanımların anlaşılmasına yönelik değerli bilgileri içerdiği görülmektedir. Nitekim geçmişte Müslüman felsefeciler tarafından ele alınan dil tartışmalarının da bu çerçevede olduğu görülmektedir. Bu bakımdan dile ve dilin gelişimine yönelik çabalar kanımızca dini metinlerin de içinde ifade edildiği için bu din dilindeki kimi kalıp ve ifadelerinin anlaşılması ve daha geniş bir perspektiften ele alınması bakımından önem arz etmektedir.

Keywords
Dil, dini metinler, anlama, din dili, rivayetler.

Abstract
The debate on the origins of the language has seriously preoccupied both Muslim scholars and other scholars throughout history. The discussions in question have never only been a mere intellectual debate and analysis about language but have taken place within a framework that concerns the structure/nature and consequently understanding of religious texts. On the other hand, both past and present studies on the language itself contain serious philosophical implications and it is seen that they contain valuable information for understanding some uses, expressions and types of speeches in religious texts. As a matter of fact, it is seen that the language debates handled by Muslim philosophers in the past were also within this framework. In this respect, we believe that the efforts towards language and its development are important in terms of understanding some of the patterns and expressions in this religious language and considering that patterns and expressions from a wider perspective because the religious texts are expressed in this language.

Keywords
Language, religious texts, understanding, religious language, narrations.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri