Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yanlış Bilinç Olarak İdeoloji ve Medyada Yeniden Üretimi
(Ideology as False Consciousness and Reproduction in Media )

Author : Emel Arık    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:1
Page : 199-215
    


Summary
Disiplinlerarası bir kavram olarak oldukça zengin bir literatürü bulunan ideoloji, Marx ve Engels tarafından bireyin kendi sosyal konumunu fark etmesini önleyen ve burjuva değerlerince üretilen, yapay bir “yanlış bilinç” olarak tanımlanmıştır. Eleştirel teorinin temelini imleyen bu yaklaşıma göre ideoloji hakikati gizlemekte, gerçeği yeniden üretmektedir. Marksist eleştiri geleneğinde önemli yer tutan Lukacs, Gramschi ve Althusser de üretim araçlarına sahip olan burjuvazinin ideoloji üzerindeki tahakküm alanının toplumsal eşitsizliğin ve sömürünün devamlılığındaki etkinliğini ortaya koymaktadır. Bir ideoloji olarak söylem ise çeşitli temsiller aracılığı ile topluma nüfuz etmektedir. Modern toplumlarda en önemli söylem üretim merkezi olan medya, sosyal yapıda ideolojinin yerleşikleşmesi adına işlevsel bir rol üstlenmektedir. Medya söyleminin temel belirleyeni medyanın ekonomi politiği, yani üretim koşulları ve sahiplik yapısıdır. Dolayısıyla günümüzde medya egemen güçler lehine durumu tanımlamakta ve yanlış bilincin yeniden üretilmesine önemli katkı sağlamaktadır.

Keywords
İdeoloji, yanlış bilinç, medya, söylem, egemen söylem, yeniden üretim.

Abstract
The ideology which has fairly rich literature as an interdisciplinary concept is based on the bourgeois values that prevent people from recognizing their social position is artificially defined as a “false consciousness” that produced by Marx and Engels. According to this approach, which implies the basis of critical theory, ideology hides the truth and reproduces the truth. Lukacs, Gramsci, and Althusser who held an important place in the tradition of Marxist criticism, also have tools of production in the field of domination on the ideology of the bourgeoisie reveals its effectiveness in the continuity. As an ideology, discourse penetrates society through various representations. The media, which is the most important discourse production center in modern societies, plays a functional role in the settlement of ideology in a social structure. The fundamental determination of media discourse is the economic policy of the media that is production conditions and ownership structure. Therefore, today the media defines the situation in favor of the dominant powers and contributes significantly to the regeneration of false consciousness.

Keywords
Ideology, false consciousness, media, discourse, hegemonic discourse, reproduc-tion.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri