Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türk Felsefesinde Unutulan Bir İsim: Bohor İsrail ve Türk Felsefesindeki Yeri
(A Forgotten Name in Turkish Philosophy: Bohor Israel and His Place in Turkish Philosophy )

Author : Yakup Yıldız    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:3
Page : 1135-1155
    


Summary
Türkiye’de felsefenin gelişimi konusunda, doğrudan veya dolaylı olarak, pek çok kişi, kurum ve kuruluş etkili olmuştur. Ancak bunlardan bazıları kişiliği, eserleri ve etkileriyle öne çıkarken diğer bir kısmı gölgede kalmış, ihmal edilmiş veya zamanla unutulmuştur. II. Meşrutiyet dönemi fikir adamı ve felsefi şahsiyetleri arasında yer alan Bohor İsrail bu isimlerden biridir. Osmanlı dönemi sosyalizm akımı, lisan meseleleri, felsefe tarihi ve özellikle İslam felsefesi tarihi alanında eserler vermiş, ayrıca ülkemizde felsefe adıyla ilk felsefe dergilerinden biri olan Ceride-i Felsefiyye’yi yayımlamıştır. II. Meşrutiyet döneminde Türk Yurdu mecmuası ve Türk Ocağı etrafında şekillenen Türkçülüğü çeşitli yönleriyle eleştirmiş, bu düşünceye karşı Osmanlı toplumunun birliği ve bütünlüğünü savunan yazılar kaleme almıştır. Bu çalışmada Bohor İsrail’in hayatı, eserleri ve felsefi düşünceleri çerçevesinde onun Türk felsefesindeki yeri incelenecektir.

Keywords
Bohor İsrail, Osmanlı sosyalizmi, felsefe dergileri, Osmanlıcılık, Türkçülük eleştirisi.

Abstract
On the development of philosophy in Turkey, directly or indirectly, many people, institutions and organizations have been effective. However, some of them stand out with their personality, ideas, and influences, while others have been overshadowed, neglected, or forgotten over time. Bohor Israel, one of the philosophers of the Second Constitutional Era and one of these philosophical figures, is one of these names. He made works in the field of socialism, language issues, history of philosophy and especially the history of Islamic philosophy during the Ottoman period, and also published Ceride-i Felsefiyye, one of the first philosophy journals in our country. During the Second Constitutional Era, he criticized the Türk Yurdu magazine and the Turkism formed around the Türk Ocağı in various aspects and wrote articles defending the unity and integrity of the Ottoman society against this idea. In this study, the life, works and philosophical thoughts of Bohor Israel will be examined in its place in Turkish philosophy.

Keywords
Bohor Israel, Ottoman socialism, philosophical journals, Ottomanism, criticism of Turkism.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri