Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yüklemlemenin Anlamı: Tecrîdu’l-İ’tikâd Üzerine Bir İnceleme
(The Meaning of Predication: A Study on Tajrid al-I'tiqad )

Author : Mehmet Özturan    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:1
Page : 207-218
    


Summary
Kategorik yargı, bir konu ile yüklemden oluşur. Yüklemin konuya nispet edilmesi sonucunda yüklemleme oluşur. Aralarında hiçbir ilişki bulunmayan iki kavram arasında yüklemleme kurulamaz. Konu ve yüklem mutlaka birbiriyle bir noktada ilişkili olmalıdır. Bu ortak nokta, yargının birliğini sağlamaktadır. Bu çalışma ‘bir önerme veya yargıda konu ile yüklemin birliği nasıl sağlanır’? sorusuna verilen cevabı incelemektedir. Bu nedenle çalışmamız müteahhirin dönem kelamının etkili eserlerinden biri olan ve Nasîruddin Tûsî’nin (ö. 672/1273-74) kaleme aldığı Tecrîdu’l-İtikâd adlı eseri esas alarak bu soruya cevap vermeyi hedeflemektedir. Tûsî, bir önermede konu ve yüklemin birbirine özdeş olması gerektiğini belirtmektedir. Fakat ona göre bu özdeşlik tam bir özdeşlik değil, kısmî bir özdeşliktir. Yani konu ve yüklem bir noktada birleşmelidir. Çalışmamızda tam özdeşliğin niçin varsayılamadığı izah edilerek kısmî özdeşlik varsayımının bir analizi yapılmış ve yargının birliğini sağlayan teorinin kısmî özdeşlikçi yüklemleme teorisi olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords
Yüklemleme, özdeşlik, önerme, yargı, anlam.

Abstract
Categorical judgments consist of a subject and a predicate. Predication occurs when the predicate is attributed to the subject. Predication cannot be made between two concepts in which there is no relation between them. Hence subject and predicate must be related at least one point. This common point ensures judgmental unity. This study examines the answer to the question ‘how the identity of the subject and predicate is ensured in a judgment or a proposition’. Therefore, our study aims to answer this question by dealing with Tajrid al-I'tiqad which was one of the most efficient works in mutaakhkhirun era and written by Nasir al-Din al-Tusi (d. 672/1273-74). Tusi remarked that subject and predication must be identical in a proposition. Yet according to him, this identity is not numerically identity but identity. Namely, the subject and predicate must be united at one (common) point. In our study, why exact identity cannot be supposed/counted is explained, the assumption of qualitatively identity is analyzed and concluded that the qualitatively identity theory ensures the required unity in a judgment.

Keywords
Predication, identity, proposition, judgement, meaning.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri