Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bir Hayat Felsefesi ve Mutluluk Öğretisi Olarak Sınıfsız Aylaklık
(Classless Idleness as a Philosophy of Life and Happiness Doctrine )

Author : Mehmet Önal    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9:4
Page : 1073-1096
    


Summary
Bu çalışmada ilk olarak aylaklığın tanımı, tarihi, asalaklık ve tembellikle olan benzerlikleri ya da farklılıkları incelenecektir. Daha sonra aylaklığın tarihsel süreçte kazandığı anlam farklılıkları, tekabül ettiği sınıf ya da insan grupları ve aylaklığın günümüzde bir yaşam biçimi olarak kurulup kurulamayacağı tartışılacaktır. Bu zeminde; hem aylaklık teorisi, sosyal aylaklık, aylak sınıf ve kendi kendine yetme erdemi gibi bazı temel kavramlar hem de aylaklığın kapitalist sömürü düzeni için bir alternatif oluşturup oluşturamayacağı konu edilecektir. Nitekim kapitalist üretim-tüketim çılgınlığının en yıkıcı sonuçlarından biri olan gelir adaletsizliği ve tabiatın kirletilmesi neticesinde ekolojik dengenin bozulması ile yaşanan çevre felaketleridir. Makalenin temel tezi ise aylak hayat tarzının bir tembellik olmadığı, hem derin ekolojiye hizmet edebileceği hem de kapitalist sömürü düzenini rahatsız edecek olan bir iddiasının olduğudur. Sonuçta, aylaklık ne bir ideoloji ne de anarşizmde olduğu gibi bir antitez hareketi olarak değil; bir yaşam felsefesi ve bir mutluluk öğretisi olarak bizatihi tez olarak sunulacaktır.

Keywords
Aylaklık, tembellik, asalaklık, mutluluk doktrini, yaşam biçimi, kapitalizm, ideoloji.

Abstract
In this study, first of all, the definition of idleness, its history, similarities or differences with parasitism and laziness will be examined. Then, the differences of meanings attributed by the idle groups or individuals to the word idleness during the course of history will be discussed. The question whether or not idleness can be established as a way of life today will be the basis of this study. On this basis, both basic concepts such as idleness theory, social idleness, idleness class and self-sufficiency virtue, and whether or not idleness can constitute an alternative to capitalist imperialism will be the sub-debates respectively. In fact, one of the most devastating consequences of the capitalist production-consumption frenzy is the environmental disasters caused by the injustice of income and imbalance of ecology as a result of pollution. The main thesis of the article is that being neither an ideology nor anarchism, but an antithesis movement, the idle lifestyle is not laziness, but a philosophy of life and doctrine of happiness, which can serve deep ecology and may even overthrow the capitalist and imperialist system.

Keywords
Idleness, laziness, parasitic, happiness doctrine, lifestyle, capitalism, ideolog.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri