Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İbn Rüşd Felsefesinde Kötülük
(Evil in the Philosophy of Ibn Rushd )

Author : Mehmet Murat Karakaya    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9:2
Page : 493-514
    


Summary
Dinî ve felsefî alanda en çok tartışılan konulardan biri olan kötülük meselesi, antik çağdan günümüze teolog ve filozoflar nezdinde farklı düzlemlerde ve farklı paradigmalar ekseninde ele alınmış, konuyla ilgili birçok argüman geliştirilmiştir. Aristoteles şârihi ve İslam filozofu İbn Rüşd ise, kötülük konusunu dinî referanslar çerçevesinde ve Aristoteles’in izinde dinî/kelâmî ve felsefî boyutlarıyla ele almıştır. O bu konuda kelâm mezheplerinden Eş‘arîlerin, felsefecilerden ise Sofistlerin görüşlerine karşı durmuştur. Ancak İbn Rüşd, kötülük meselesiyle ilgili müstakil bir risale veya eser kaleme almadığından konuyla ilgili bilgiler eserlerinde pasajlar hâlinde dağınık bir şekilde bulunmaktadır. Bu minvalde, kötülük meselesiyle ilgili bilgilerin İbn Rüşd’ün eserlerinde dinî, kelâmî ve felsefî bağlamlarda parçacı bir yaklaşımla ele alınması, onun temel argümanlarını belirlemede en büyük zorluğu oluşturmaktadır. Bu çalışma, İbn Rüşd’ün kötülükle ilgili yaklaşımlarını bütüncül bir bakış açısıyla, hayır, şer, rölativizm, hidâyet, dalâlet, ontoloji, fenomenoloji, inâyet ve madde kavramları etrafında ele almaktadır.

Keywords
Tanrı, İbn Rüşd, kötülük, sofist, Eş'ari, inayet.

Abstract
Evil, one of the most debated issues in the religious and philosophical field, has been dealt with in different planes and different paradigms by the theologians and philosophers from antiquity to the present and many arguments have been developed. Ibn Rushd, Islamic philosopher and Aristotle commentator, addressed the issue of evil within the context of religious references and in the footsteps of Aristotle, with religious/theological and philosophical dimensions. He opposed the views of theological Ash?arite school and Sophists. However, since Ibn Rushd did not write an independent tractate or a work on the issue of evil, the information related to the subject is found as scattered passages in his works. In this respect, the fact that the knowledge regarding the issue of evil is treated in the works of Ibn Rushd in the religious/philosophical and philosophical contexts with a fragmentary approach constitutes the greatest difficulty in determining his basic arguments. This article discusses Ibn Rushd's ideas regarding the evil around the concepts of goodness, evil, relativism, hidayah (God-inspired guidance) heresy -ontological, phenomenological inayah (divine grace) and matter with a holistic perspective.

Keywords
God, Ibn Rushd, evil, sophist, Ash'ari, inayah.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri